ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : อุมาพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44387 ด.ช.ภัคพล ประเสริฐศรี 1/10  
2 44361 ด.ญ.กัญญาพร หมั่นตลุง 1/10  
3 44408 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ไขจันทร์ 1/11  
4 44427 ด.ช.แปซิฟิก สายเมียศ 1/11  
5 44431 ด.ญ.ภคนันท์ พรมวงค์ 1/11  
6 44426 ด.ญ.ปัณณพร สมคิด 1/11  
7 44476 ด.ช.ภูวนนท์ พินิจ 1/12  
8 44477 ด.ญ.เมธาวิณี สุขเอี่ยม 1/12  
9 44487 ด.ญ.สุขฤทัย สมในใจ 1/12  
10 44475 ด.ช.ภูมิรพี เครือแก้ว 1/12  
11 44458 ด.ญ.ธมนวรรณ มะลิซ้อน 1/12  
12 44480 ด.ญ.วิชญาดา ด่านประเสริฐ 1/12  
13 44455 ด.ช.ดวงพร ยิ้มชื่น 1/12  
14 44453 ด.ช.ณัฐนนท์ สมในใจ 1/12  
15 44466 ด.ญ.ปาริชาติ คงสุข 1/12  
16 44450 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ช่องงาม 1/12  
17 44461 ด.ญ.นันทิตา นามงาม 1/12  
18 44465 ด.ญ.ปารมิตา อังศุพันธุ์ 1/12  
19 44462 ด.ญ.ปภิชญา นาครินทร์ 1/12  
20 44494 ด.ญ.กนกรดา ศรีสมุทร 1/13  
21 44503 ด.ช.ญาณพัฒน์ ลาดนาเลา 1/13  
22 44510 ด.ช.ธเนศพล จุฑาจันทร์ 1/13  
23 44578 ด.ช.สรนันท์ บูรณ์เจริญ 1/14  
24 44542 ด.ช.จารุภัทร แสงศรี 1/14  
25 44582 ด.ช.อภิชาติ ประจุทรัพย์ 1/14  
26 44545 ด.ช.ชินกฤษณ์ ชมบุญ 1/14  
27 44552 ด.ช.ธรรมรักษ์ โอธินทรยุทธ 1/14  
28 44558 ด.ช.พงศ์ภัค ศิรพัชรางกูร 1/14  
29 44547 ด.ช.ฐานวุฒิ อยู่อ่อน 1/14  
30 44271 ด.ช.กิตติภพ บุญสม 1/8  
31 44294 ด.ญ.วัชรี อุดมทวี 1/8  
32 44287 ด.ช.นาธาน สกุลเจีย 1/8  
33 44295 ด.ญ.วาสิตา หาญศึกษา 1/8  
34 44289 ด.ญ.ปารมี เกลียวทอง 1/8  
35 44308 ด.ญ.อรกช เสียงวังเวง 1/8  
36 44304 ด.ช.สุเมธ เกสรนวล 1/8  
37 44329 ด.ช.นภัสรพี คำศรี 1/9  
38 44326 ด.ช.ธันญวิทญ์ ก้อนทอง 1/9  
39 44336 ด.ช.ปกป้อง มิฆเนตร 1/9  
40 44331 ด.ญ.นันทกุล จันทร์ภา 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  19 คน