ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : อุมาพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44387 /  
2 44361 /  
3 44408 /  
4 44427 /  
5 44431 /  
6 44426 /  
7 44476 /  
8 44477 /  
9 44487 /  
10 44475 /  
11 44458 /  
12 44480 /  
13 44455 /  
14 44453 /  
15 44466 /  
16 44450 /  
17 44461 /  
18 44465 /  
19 44462 /  
20 44494 /  
21 44503 /  
22 44510 /  
23 44578 /  
24 44542 /  
25 44582 /  
26 44545 /  
27 44552 /  
28 44558 /  
29 44547 /  
30 44271 /  
31 44294 /  
32 44287 /  
33 44295 /  
34 44289 /  
35 44308 /  
36 44304 /  
37 44329 /  
38 44326 /  
39 44336 /  
40 44331 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน