ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : น้ำอ้อย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 41
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44390 ด.ช.ภูริณัฐ พวงไพบูลย์ 1/10  
2 44382 ด.ช.ปรเมษฐ แก่นช้าง 1/10  
3 44376 ด.ช.ธวัชชัย อุทร 1/10  
4 44374 ด.ช.ถิรวัฒน์ เหมาะดี 1/10  
5 44383 ด.ช.ปัณณธร ศรีประสงค์ 1/10  
6 44401 ด.ญ.สิรินภา นิยมเหมาะ 1/10  
7 44371 ด.ช.ณกฤช เปรมจิตต์ 1/10  
8 44381 ด.ช.ปณิธาน ฆารไสว 1/10  
9 44365 ด.ช.จิราพัชร วงษ์ทองสมัน 1/10  
10 44418 ด.ช.ธนัท ประสงค์สุข 1/11  
11 44423 ด.ช.เบญจวรรณ มากแสน 1/11  
12 44406 ด.ญ.จุลลดา สังข์โกมล 1/11  
13 44420 ด.ญ.นภัสสรา ปรุงเกียรติ 1/11  
14 44479 ด.ช.วรพงษ์ ลาภจิตร 1/12  
15 44456 ด.ช.ธนบดี วงศ์ชัยวรกุล 1/12  
16 44484 ด.ช.สดุดี เจียสารัมย์ 1/12  
17 44467 ด.ช.ปุณณพัชร แสวงสุข 1/12  
18 44492 ด.ญ.อารีรัตน์ งามวิไล 1/12  
19 44459 ด.ช.ธีรศักดิ์ วรรณกิจ 1/12  
20 44533 ด.ช.สฤษฎ์ วรรณศิริ 1/13  
21 44532 ด.ช.สรุจ เที่ยงธรรม 1/13  
22 44525 ด.ญ.ภารดี บูรณ์บุรี 1/13  
23 44497 ด.ช.กิตติวินท์ ธนสมุทร 1/13  
24 44563 ด.ช.พีรพัฒน์ เจือจันทร์ 1/14  
25 44549 ด.ช.ณัฏฐ์ณภัทร สถิตสุข 1/14  
26 44541 ด.ญ.จรรยาคุณ บุญปัญญา 1/14  
27 44567 ด.ญ.ภาณุวัฒน์ พิลาเดช 1/14  
28 44581 ด.ช.สุริยน รัตนนท์ 1/14  
29 44571 ด.ช.รัฐภูมิ คำนันต์ 1/14  
30 44551 ด.ช.ทัสนันทน์ สาพันธ์ 1/14  
31 44297 ด.ช.วิศววิท ทรงชาติ 1/8  
32 44298 ด.ช.วิษณุพงษ์ บุญมาคาร 1/8  
33 44278 ด.ช.ณัฐวุฒิ มากแสน 1/8  
34 44300 ด.ช.ศตนันท์ ประชุมฉลาด 1/8  
35 44274 ด.ช.เจษฎาภรณ์ มาวัน 1/8  
36 44349 ด.ช.วิชชบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ 1/9  
37 44350 ด.ช.ศิรเมศร์ จันทาวงษ์วิรุฬห์ 1/9  
38 44317 ด.ช.ณัฐธฤต แก้วหล้า 1/9  
39 44319 ด.ญ.ณัทภัทร คำนุ 1/9  
40 44351 ด.ช.ศุภฤกษ์ รูปผาย 1/9  
41 44342 ด.ญ.ภัคจิรา ใจหนึ่ง 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  32 คน
เพศหญิง =  9 คน