ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : น้ำอ้อย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 41
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44390 /  
2 44382 /  
3 44376 /  
4 44374 /  
5 44383 /  
6 44401 /  
7 44371 /  
8 44381 /  
9 44365 /  
10 44418 /  
11 44423 /  
12 44406 /  
13 44420 /  
14 44479 /  
15 44456 /  
16 44484 /  
17 44467 /  
18 44492 /  
19 44459 /  
20 44533 /  
21 44532 /  
22 44525 /  
23 44497 /  
24 44563 /  
25 44549 /  
26 44541 /  
27 44567 /  
28 44581 /  
29 44571 /  
30 44551 /  
31 44297 /  
32 44298 /  
33 44278 /  
34 44300 /  
35 44274 /  
36 44349 /  
37 44350 /  
38 44317 /  
39 44319 /  
40 44351 /  
41 44342 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  41 คน