ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44397 ด.ช.วโรดม ศรีผ่องงาม 1/10  
2 44379 ด.ช.นิพิฐพนธ์ เจริญมี 1/10  
3 44358 ด.ช.กฤตภัค ผสมสี 1/10  
4 44392 ด.ช.เมธา ทองเชิด 1/10  
5 44399 ด.ญ.ศตพร ชมภูพาน 1/10  
6 44377 ด.ช.ธินิศ สุขแสวง 1/10  
7 44432 ด.ช.ภูผา อมรชัย 1/11  
8 44419 ด.ช.ธีรภัทร ผจญดี 1/11  
9 44407 ด.ญ.ชไมพร พันธุ์ศิริ 1/11  
10 44417 ด.ช.ทองไท กันนุฬา 1/11  
11 44435 ด.ช.มสพล ทองเอี่ยม 1/11  
12 44410 ด.ช.ฐิติวัสส์ โคตชัย 1/11  
13 44447 ด.ญ.อาริสา ตั้งสุพัฒน์ภาคิน 1/11  
14 44428 ด.ช.พงศธร แสงจันทร์ 1/11  
15 44443 ด.ช.สิรวิชญ์ ตาทิพย์ 1/11  
16 44425 ด.ช.ปวริศร์ อาษานอก 1/11  
17 44448 ด.ช.กฤษย์กร สายศรีแก้ว 1/12  
18 44486 ด.ช.สีหราช สังใส่ใจ 1/12  
19 44463 ด.ช.ประชารัฐ ประวาสุข 1/12  
20 44468 ด.ญ.พชรพร โพธิ์ชัย 1/12  
21 44518 ด.ช.ปิยภัทร สำราญ 1/13  
22 44520 ด.ช.พลากร เริงประชากร 1/13  
23 44499 ด.ช.เกียรติศักดิ์ เหมือนประสาน 1/13  
24 44507 ด.ช.ณัฐภัทร ดวงเลิศ 1/13  
25 44565 ด.ช.ภัทรพล บุญประสิทธิ์ 1/14  
26 44538 ด.ช.กฤตนัย หงษ์สูง 1/14  
27 44301 ด.ช.ศักดิ์ครินทร์ ภาสดา 1/8  
28 44281 ด.ช.เทิดศักดิ์ ฉิมงาม 1/8  
29 44291 ด.ญ.รุจิรา รุ่งสว่าง 1/8  
30 44270 ด.ช.กิตติธัช สาระเดช 1/8  
31 44310 ด.ญ.อัมรา อุ้มพิมาย 1/8  
32 44276 ด.ช.ณทศธน แสงอรุณ 1/8  
33 44269 ด.ญ.กัญญณัช ทองอุดม 1/8  
34 44268 ด.ญ.กมลลักษณ์ พริกจำรูญ 1/8  
35 44299 ด.ญ.วีร์สุดา หมายมี 1/8  
36 44306 ด.ช.อดุลย์ บุญเศษ 1/8  
37 44305 ด.ช.เสกมงคล โจมรัมย์ 1/8  
38 44357 ด.ช.อธิวัฒน์ สมเสมอ 1/9  
39 44327 ด.ช.ธิติ มณีศรี 1/9  
40 44341 ด.ช.ภวัต เหรียญรักวงศ์ 1/9  
41 44332 ด.ช.นันทิพัฒน์ บุญปรีชา 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  32 คน
เพศหญิง =  9 คน