ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44397 /  
2 44379 /  
3 44358 /  
4 44392 /  
5 44399 /  
6 44377 /  
7 44432 /  
8 44419 /  
9 44407 /  
10 44417 /  
11 44435 /  
12 44410 /  
13 44447 /  
14 44428 /  
15 44443 /  
16 44425 /  
17 44448 /  
18 44486 /  
19 44463 /  
20 44468 /  
21 44518 /  
22 44520 /  
23 44499 /  
24 44507 /  
25 44565 /  
26 44538 /  
27 44301 /  
28 44281 /  
29 44291 /  
30 44270 /  
31 44310 /  
32 44276 /  
33 44269 /  
34 44268 /  
35 44299 /  
36 44306 /  
37 44305 /  
38 44357 /  
39 44327 /  
40 44341 /  
41 44332 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  41 คน