ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต20207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ชาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44000 ด.ช.วริชญ์ พาริหาญ 1/1  
2 43980 ด.ช.ชัยภัทร ขาวงาม 1/1  
3 44007 ด.ช.สุเมธ โสรกนิษฐ์ 1/1  
4 44046 ด.ช.ศุภกฤษ เชื่อมาก 1/2  
5 44051 ด.ช.อัครพล แซ่ไล้ 1/2  
6 44027 ด.ช.ธีระวัฒน์ สายเสมา 1/2  
7 44142 ด.ช.ชินวัตร ภาสุวรรณ 1/5  
8 44170 ด.ช.สุภัทรชัย พรหมบุตร 1/5  
9 44158 ด.ช.ภูตะวัน กลิ่นหอม 1/5  
10 44167 ด.ช.สรวิศ ทวีสุข 1/5  
11 44164 ด.ช.ศุภางค์วิสิษฎ์ สง่ามั่งคั่ง 1/5  
12 44221 ด.ช.อภิโชติ ติราวรัมย์ 1/6  
13 44219 ด.ช.อนันต์ แสนคม 1/6  
14 44208 ด.ช.พุฒิเมธ พอกทรัพย์ 1/6  
15 44262 ด.ช.วิทวัส กระจ่างจิตร 1/7  
16 44242 ด.ช.นวฤกษ์ ทองแพรว 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  0 คน