ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศศิวิมล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44006 ด.ญ.สุพิชญา แก้วสุติน 1/1  
2 44003 ด.ช.สาริษฐ์ สุระสังข์ 1/1  
3 43976 ด.ช.จักรภัทร ขันถม 1/1  
4 43973 ด.ญ.กานต์ธีรา พุทธรักขิโต 1/1  
5 43992 ด.ช.ธนภูมิ พิศวง 1/1  
6 43985 ด.ช.ณฐภัทร อนุเคราะห์ 1/1  
7 44031 ด.ช.นิปุณ บุญรังษี 1/2  
8 44013 ด.ญ.กรณิศ เกษแก้ว 1/2  
9 44039 ด.ช.ภาคิน จันทนมัฎฐะ 1/2  
10 44023 ด.ช.ณภัทร ใจมั่น 1/2  
11 44024 ด.ช.ณัฐพล พิศิลป์ 1/2  
12 44050 ด.ญ.สู่ขวัญ การุญ 1/2  
13 44019 ด.ช.ชลกร โอรสรัมย์ 1/2  
14 44041 ด.ญ.มนัสพร คำโฮง 1/2  
15 44035 ด.ญ.ปิยวรรณ สุขนึก 1/2  
16 44029 ด.ช.นันทวัฒน์ ล้วนประเสริฐ 1/2  
17 44089 ด.ช.สุวิชชา บุญยืน 1/3  
18 44171 ด.ช.อดิศร บุญเหมาะ 1/5  
19 44163 ด.ญ.วรรณภา พุทธานุ 1/5  
20 44137 ด.ช.จอมไตร โชติช่วง 1/5  
21 44209 ด.ช.ยุทธภูมิ จันทเขต 1/6  
22 44214 ด.ช.วีรภัทร พอกพูน 1/6  
23 44222 ด.ช.อิสราพงษ์ แซ่ลิ้ม 1/6  
24 44202 ด.ช.ปัญญพัตน์ กุลบุตร 1/6  
25 44188 ด.ช.ณัฐวุฒิ ฉัตรทอง 1/6  
26 44212 ด.ช.วชิราวุฒิ สายยศ 1/6  
27 44234 ด.ช.ณธกร ผลเกิด 1/7  
28 44241 ด.ญ.นภาลักษณ์ นิยมกล้า 1/7  
29 44248 ด.ช.เป็นต่อ เชื้อลี 1/7  
30 44263 ด.ญ.วิภาวี สุจินพรัหม 1/7  
31 44238 ด.ช.ทีฑายุ จันทิพย์ 1/7  
32 44265 ด.ช.ศุกล งามอัศวเดชากุล 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  9 คน