ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศศิวิมล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44006 /  
2 44003 /  
3 43976 /  
4 43973 /  
5 43992 /  
6 43985 /  
7 44031 /  
8 44013 /  
9 44039 /  
10 44023 /  
11 44024 /  
12 44050 /  
13 44019 /  
14 44041 /  
15 44035 /  
16 44029 /  
17 44089 /  
18 44171 /  
19 44163 /  
20 44137 /  
21 44209 /  
22 44214 /  
23 44222 /  
24 44202 /  
25 44188 /  
26 44212 /  
27 44234 /  
28 44241 /  
29 44248 /  
30 44263 /  
31 44238 /  
32 44265 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  32 คน