ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : พัชรีย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44033 ด.ช.ปฐมพงศ์ กองศิริกุล 1/2  
2 44018 ด.ญ.จินตภา เสาสูง 1/2  
3 44012 ด.ช.กณาธิป ชาวเมืองปักษ์ 1/2  
4 44063 ด.ช.ณัทพงศ์ ซ่อนกลิ่น 1/3  
5 44084 ด.ช.วิริทธิ์พล จวงพลงาม 1/3  
6 44161 ด.ญ.มณฑิชา สุวรรณลา 1/5  
7 44145 ด.ช.ณัฐชนน โพธิ์สิงห์ 1/5  
8 44149 ด.ช.ธีระวัตร์ ศรีเอ 1/5  
9 44147 ด.ช.ตะวัน อุตมาน 1/5  
10 44156 ด.ช.ปิยพัฒน์ สมานจิตร์ 1/5  
11 44135 ด.ช.กิตติพิชญ์ เจริญ 1/5  
12 44143 ด.ญ.ฐิติภา บางทราย 1/5  
13 44148 ด.ช.ธีรภัทร์ กิจแสงทอง 1/5  
14 44195 ด.ช.ธีรภัทร วังวัฒนา 1/6  
15 44216 ด.ช.สรวิศ เชิงหอม 1/6  
16 44211 ด.ช.รัฐนนท์ บุตรงาม 1/6  
17 44191 ด.ช.ธนัท คัชมา 1/6  
18 44179 ด.ช.กรกช ศรีสุภาพ 1/6  
19 44194 ด.ช.ธีรเทพ ปลื้มใจ 1/6  
20 44206 ด.ญ.พิมพ์มาดา เรืองฤทธิ์ 1/6  
21 44185 ด.ญ.ชาลิสา กุลัสนาม 1/6  
22 44190 ด.ช.ธนบดี ศุภผล 1/6  
23 44200 ด.ช.ปรีดิ์รติ ยอดอินทร์ 1/6  
24 44182 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ปลายแก่น 1/6  
25 44192 ด.ช.ธเนศ พรไธสง 1/6  
26 44243 ด.ช.นวันธร ศิลาลาย 1/7  
27 44249 ด.ช.พงษ์นรินทร์ เมฆกัลจาย 1/7  
28 44255 ด.ช.ภูจินนท์ สำรวมจิต 1/7  
29 44247 ด.ช.ปริวัต สุนทรารักษ์ 1/7  
30 44225 ด.ช.กิตติ สุวรรณมณี 1/7  
31 44231 ด.ญ.ชัยมลล์ หล้ามะโรง 1/7  
32 44229 ด.ช.จิมี่ มาซาลิน 1/7  
33 44232 ด.ช.ชาคริต จารัตน์ 1/7  
34 44237 ด.ช.ณัฐวัตร เกลี้ยพร้อม 1/7  
35 44256 ด.ช.ภูวศิษฎ์ เจริญผลธนากานต์ 1/7  
36 44258 ด.ญ.รริศรา คฤหสาร 1/7  
37 44266 ด.ญ.สุภาพร กำไมล์ 1/7  
38 44252 ด.ญ.เพียงแพร ประดับดี 1/7  
39 44226 ด.ช.กิตติพงษ์ รักงาม 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  30 คน
เพศหญิง =  9 คน