ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : พัชรีย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44033 /  
2 44018 /  
3 44012 /  
4 44063 /  
5 44084 /  
6 44161 /  
7 44145 /  
8 44149 /  
9 44147 /  
10 44156 /  
11 44135 /  
12 44143 /  
13 44148 /  
14 44195 /  
15 44216 /  
16 44211 /  
17 44191 /  
18 44179 /  
19 44194 /  
20 44206 /  
21 44185 /  
22 44190 /  
23 44200 /  
24 44182 /  
25 44192 /  
26 44243 /  
27 44249 /  
28 44255 /  
29 44247 /  
30 44225 /  
31 44231 /  
32 44229 /  
33 44232 /  
34 44237 /  
35 44256 /  
36 44258 /  
37 44266 /  
38 44252 /  
39 44226 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  39 คน