ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาพา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43984 /  
2 43999 /  
3 43977 /  
4 44030 /  
5 44022 /  
6 44016 /  
7 44015 /  
8 44021 /  
9 44034 /  
10 44014 /  
11 44017 /  
12 44036 /  
13 44037 /  
14 44028 /  
15 44042 /  
16 44076 /  
17 44082 /  
18 44074 /  
19 44057 /  
20 44055 /  
21 44070 /  
22 44160 /  
23 44174 /  
24 44139 /  
25 44136 /  
26 44134 /  
27 44138 /  
28 44176 /  
29 44155 /  
30 44151 /  
31 44177 /  
32 44184 /  
33 44207 /  
34 44217 /  
35 44210 /  
36 44204 /  
37 44203 /  
38 44187 /  
39 44186 /  
40 44228 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน