ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาพา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43984 ด.ช.ณฐพล ชุณห์กุล 1/1  
2 43999 ด.ช.ภูมิรพี เสริมศรี 1/1  
3 43977 ด.ช.เจตน์สฤษฎิ์ วงศ์เลิศ 1/1  
4 44030 ด.ช.นิติรัฐ แกล้วกล้า 1/2  
5 44022 ด.ช.ฐิรพรรษ ปานทอง 1/2  
6 44016 ด.ญ.จิดาภา วาจำรัมย์ 1/2  
7 44015 ด.ช.ไกรวิชญ์ อิทธิอภิรักษ์ 1/2  
8 44021 ด.ช.โชติระพี โชติรัตน์ 1/2  
9 44034 ด.ช.ปาณรวัฐ ประพานศรี 1/2  
10 44014 ด.ญ.กัลยกร บรรลุสุข 1/2  
11 44017 ด.ญ.จิตรลดา ศรีสูงเนิน 1/2  
12 44036 ด.ช.ปิยวัฒน์ ภัทรวงศากร 1/2  
13 44037 ด.ญ.พรชนก ก่อแก้ว 1/2  
14 44028 ด.ญ.นงนภัส บุญพูนเลิศ 1/2  
15 44042 ด.ญ.ศศิธร เสาสูง 1/2  
16 44076 ด.ช.ปรานต์ หน่อแก้ว 1/3  
17 44082 ด.ญ.วิภาดา สุขจิต 1/3  
18 44074 ด.ช.นวพล หวลระลึก 1/3  
19 44057 ด.ญ.จอมขวัญ งามวิไล 1/3  
20 44055 ด.ญ.ขวัญจิรา ไทยากรณ์ 1/3  
21 44070 ด.ช.ธนะรัชต์ ทรงฉลาด 1/3  
22 44160 ด.ญ.มณฑน์มรรษกร มหายศ 1/5  
23 44174 ด.ญ.อรพิชา แสงกิจพิพัฒน์ 1/5  
24 44139 ด.ญ.จันทิมา หมื่นถลา 1/5  
25 44136 ด.ช.ไกรศรี บุตรชุมแสง 1/5  
26 44134 ด.ช.กฤษณพล สุขดี 1/5  
27 44138 ด.ช.จักรพรรณ เสพสุข 1/5  
28 44176 ด.ญ.อารยา สายน้อย 1/5  
29 44155 ด.ญ.ปาริดา คิดอยู่ 1/5  
30 44151 ด.ญ.นิปุณ ถมปัทม์ 1/5  
31 44177 ด.ช.ไอรดล ตระกูลกู้เกียรติ 1/5  
32 44184 ด.ญ.ชนิตา อันทะไชย์ 1/6  
33 44207 ด.ช.พีรกานต์ เสนาะเสียง 1/6  
34 44217 ด.ช.สาคเรศ ทวีเหลือ 1/6  
35 44210 ด.ญ.รชตวรรณ พลวัน 1/6  
36 44204 ด.ญ.พัชรินทร์ ฮาดบุตร 1/6  
37 44203 ด.ญ.พชรพรรณ จำรักษา 1/6  
38 44187 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ผลสมหวัง 1/6  
39 44186 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เกลียวทอง 1/6  
40 44228 ด.ช.จักรพงษ์ จุลเกษร 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  21 คน