ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : รุ่งทิวา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43990 /  
2 43989 /  
3 43983 /  
4 43978 /  
5 44002 /  
6 43996 /  
7 44010 /  
8 43982 /  
9 43979 /  
10 43988 /  
11 43991 /  
12 43987 /  
13 44025 /  
14 44049 /  
15 44040 /  
16 44032 /  
17 44064 /  
18 44169 /  
19 44172 /  
20 44141 /  
21 44152 /  
22 44159 /  
23 44157 /  
24 44166 /  
25 44162 /  
26 44168 /  
27 44175 /  
28 44198 /  
29 44178 /  
30 44205 /  
31 44220 /  
32 44201 /  
33 44215 /  
34 44193 /  
35 44218 /  
36 44246 /  
37 44251 /  
38 44267 /  
39 44257 /  
40 44259 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน