ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : รุ่งทิวา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43990 ด.ช.ธนกร รัตนวัฒนาวิรัตน์ 1/1  
2 43989 ด.ช.ทักษพงศ์ ตรองอุดมสกุล 1/1  
3 43983 ด.ญ.ณฌาณ์ บวรรัตนกุล 1/1  
4 43978 ด.ช.เจษฎา เหลือดี 1/1  
5 44002 ด.ช.ศักดิ์ไชย ธนภาสวัฒน์ 1/1  
6 43996 ด.ญ.ปรมิตา ทองเลิศ 1/1  
7 44010 ด.ญ.อันลิปรียาฐ์ นาเมืองรักษ์ 1/1  
8 43982 ด.ช.ชินาตะ กาญจนรุจวิวัฒน์ 1/1  
9 43979 ด.ช.เจษฎา ละอองทอง 1/1  
10 43988 ด.ช.ติณห์ณพัตร เจียมตระกูล 1/1  
11 43991 ด.ญ.ธนพร กิ่งมณี 1/1  
12 43987 ด.ญ.ณัฐวิภา กลีบแก้ว 1/1  
13 44025 ด.ช.ตฤณ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 1/2  
14 44049 ด.ช.สิรภพ โสกรรณิตย์ 1/2  
15 44040 ด.ช.ภาสวีร์ ปรากฏดี 1/2  
16 44032 ด.ช.ปฏิภาณ พลอินทร์ 1/2  
17 44064 ด.ช.ตาณวี เสาวรส 1/3  
18 44169 ด.ช.สุทธิภัทร รสหอม 1/5  
19 44172 ด.ช.อติคุณ แว่นอินทร์ 1/5  
20 44141 ด.ช.ชยพัทธ์ ปาระมี 1/5  
21 44152 ด.ญ.ปณัฐญา เสนาะเสียง 1/5  
22 44159 ด.ญ.ภูริชญา เชิดชาย 1/5  
23 44157 ด.ช.ผาติ ไหล่กลาง 1/5  
24 44166 ด.ช.สรยุทร สุทธิสาร 1/5  
25 44162 ด.ช.วชิรวิทย์ ธัญญพืช 1/5  
26 44168 ด.ญ.สุจินดา สุขร่วม 1/5  
27 44175 ด.ญ.อโรชา ธุรานุช 1/5  
28 44198 ด.ช.ปกรณ์ อังศิวาพงษ์ 1/6  
29 44178 ด.ญ.กนกพร เหมือนลือ 1/6  
30 44205 ด.ญ.พัทธนันท์ พันธ์โพธิ์คา 1/6  
31 44220 ด.ญ.อภิชญา ชัยอินทร์ 1/6  
32 44201 ด.ช.ปวิช สุขอนันต์ 1/6  
33 44215 ด.ช.วีรภัทร ศักดา 1/6  
34 44193 ด.ญ.ธัญพิชชา สมสร้าง 1/6  
35 44218 ด.ญ.สุธินันท์ กงแก้ว 1/6  
36 44246 ด.ช.ประภาวิน คานศรี 1/7  
37 44251 ด.ช.พิมลสรรค์ ลัดดาหอม 1/7  
38 44267 ด.ช.อรรณพ ผลเจริญ 1/7  
39 44257 ด.ช.โยธา ปานทอง 1/7  
40 44259 ด.ญ.รุ่งฟ้า ศุภรนนท์ 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  15 คน