ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43974 /  
2 43972 /  
3 44009 /  
4 43997 /  
5 43995 /  
6 44005 /  
7 43986 /  
8 43994 /  
9 44008 /  
10 43975 /  
11 44047 /  
12 44026 /  
13 44045 /  
14 44043 /  
15 44048 /  
16 44068 /  
17 44078 /  
18 44144 /  
19 44154 /  
20 44146 /  
21 44165 /  
22 44213 /  
23 44181 /  
24 44183 /  
25 44189 /  
26 44197 /  
27 44260 /  
28 44235 /  
29 44233 /  
30 44239 /  
31 44240 /  
32 44236 /  
33 44223 /  
34 44264 /  
35 44244 /  
36 44253 /  
37 44254 /  
38 44230 /  
39 44250 /  
40 44224 /  
41 44245 /  
42 44261 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  42 คน