ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43974 ด.ช.กีรติ ธรรมษา 1/1  
2 43972 ด.ช.กานต์ สุดดี 1/1  
3 44009 ด.ญ.อรอริญชย์ งามเชย 1/1  
4 43997 ด.ญ.ประภัสสร กทิศาสตร์ 1/1  
5 43995 ด.ญ.บัณฑิตา แสวงสุข 1/1  
6 44005 ด.ญ.สิริกานดา สืบเพ็ง 1/1  
7 43986 ด.ช.ณัฐนันท์ เจือจันทร์ 1/1  
8 43994 ด.ญ.นฐกมล นาวี 1/1  
9 44008 ด.ช.อภิชาตพงศ์ ศิริ 1/1  
10 43975 ด.ญ.ขวัญทิชา ธนาหิรัญบุตร 1/1  
11 44047 ด.ช.ศุภกิตติ์ บุราคร 1/2  
12 44026 ด.ญ.ธัญลักษณ์ รุ่งเรือง 1/2  
13 44045 ด.ช.ศิวกร ฤาชา 1/2  
14 44043 ด.ญ.ศศิประภา ศักดิ์ศิริ 1/2  
15 44048 ด.ช.สิปปกร ตปนียะ 1/2  
16 44068 ด.ช.ธนดล อาสนาทิพย์ 1/3  
17 44078 ด.ช.พงศ์พล บุญประสพ 1/3  
18 44144 ด.ช.ณัฐชนน ยอดเพชร 1/5  
19 44154 ด.ช.ปัญญา สุริวรรณ 1/5  
20 44146 ด.ช.ณัฐภัทร กันยา 1/5  
21 44165 ด.ญ.ศุภาดา เปรียบยิ่ง 1/5  
22 44213 ด.ช.วีรเดช ไกยสวน 1/6  
23 44181 ด.ช.จิรภัทร ยั่งยืน 1/6  
24 44183 ด.ญ.ชนัญญา อุไร 1/6  
25 44189 ด.ช.ธนธรณ์ วิเชียรดี 1/6  
26 44197 ด.ช.นันทพัทธ์ สุดสงวน 1/6  
27 44260 ด.ช.ไรวินทร์ ระวังชื่อ 1/7  
28 44235 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ เสมอตน 1/7  
29 44233 ด.ญ.โชติกา จรประไพ 1/7  
30 44239 ด.ช.ธนภัทร สมร่าง 1/7  
31 44240 ด.ช.ธีรโชติ ใจดี 1/7  
32 44236 ด.ช.ณัฐยศ ทิวคู่ 1/7  
33 44223 ด.ญ.กฤษติญา นพพิบูลย์ 1/7  
34 44264 ด.ญ.ศศิกานต์ สมานรัตน์ 1/7  
35 44244 ด.ญ.ปภาวดี ทรงศรี 1/7  
36 44253 ด.ญ.ภคพร บุพศิริ 1/7  
37 44254 ด.ช.ภูคิณ จันธิมา 1/7  
38 44230 ด.ช.ชัชวาล เปล่งปลั่งศรี 1/7  
39 44250 ด.ช.พันธุ์ธัช นาชัยเงิน 1/7  
40 44224 ด.ช.กษิดิ์เดช ทองเกลี้ยง 1/7  
41 44245 ด.ญ.ประภัสสร ไหมทอง 1/7  
42 44261 ด.ญ.วริศรา ผ้าผิวดี 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  17 คน