ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : สมปอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44001 /  
2 43993 /  
3 43981 /  
4 44004 /  
5 43998 /  
6 44011 /  
7 44044 /  
8 44038 /  
9 44020 /  
10 44066 /  
11 44058 /  
12 44069 /  
13 44091 /  
14 44059 /  
15 44071 /  
16 44073 /  
17 44086 /  
18 44080 /  
19 44065 /  
20 44072 /  
21 44081 /  
22 44060 /  
23 44087 /  
24 44062 /  
25 44061 /  
26 44090 /  
27 44053 /  
28 44085 /  
29 44054 /  
30 44075 /  
31 44052 /  
32 44056 /  
33 44083 /  
34 44079 /  
35 44133 /  
36 44173 /  
37 44140 /  
38 44150 /  
39 44196 /  
40 44180 /  
41 44227 /  
42 44088 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  42 คน