ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : สมปอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44001 ด.ช.ศตพล วิเศษวงษา 1/1  
2 43993 ด.ช.ธนวัฒน์ สมบัติกำไร 1/1  
3 43981 ด.ช.ชายชาติ เรียบร้อย 1/1  
4 44004 ด.ช.สิรภพ สุวรรณสม 1/1  
5 43998 ด.ช.ปุณณกาญจน์ กาบยุบล 1/1  
6 44011 ด.ช.อำนาจ ผลเกิด 1/1  
7 44397 ด.ช.วโรดม ศรีผ่องงาม 1/10  
8 44044 ด.ช.ศักชัช เห็นสุข 1/2  
9 44038 ด.ช.ภาคภูมิ คำเขียว 1/2  
10 44020 ด.ช.ชัชวาล ปัญญาพิมพ์ 1/2  
11 44066 ด.ญ.แตงสา สำนักนิตย์ 1/3  
12 44058 ด.ช.จิรเดช ศรีโนนยาง 1/3  
13 44068 ด.ช.ธนดล อาสนาทิพย์ 1/3  
14 44066 ด.ญ.แตงสา สำนักนิตย์ 1/3  
15 44058 ด.ช.จิรเดช ศรีโนนยาง 1/3  
16 44069 ด.ช.ธนบูรณ์ รุจางกูร 1/3  
17 44091 ด.ช.เอเธนส์ คล้ายหนู 1/3  
18 44059 ด.ช.ณภัทร ประทุมวรรณ 1/3  
19 44071 ด.ช.ธนัท โอสถศรี 1/3  
20 44073 ด.ช.นฤชิต สุดชาวงศ์ 1/3  
21 44086 ด.ญ.สโรชา ตั้งจิต 1/3  
22 44080 ด.ญ.ภัทรมน เพวงค์ 1/3  
23 44065 ด.ช.เตชภณ ศรีวิเศษ 1/3  
24 44072 ด.ช.ธัชชัย สินทรา 1/3  
25 44081 ด.ช.ภูปางรินทร์ ศรีจันทร์เวียง 1/3  
26 44060 ด.ญ.ณัฐพร พรพิพัฒน์ 1/3  
27 44087 ด.ช.สืบพงศ์ คงวัน 1/3  
28 44062 ด.ช.ณัติพัฒน์ เรืองวงศ์วุฒิ 1/3  
29 44061 ด.ช.ณัฐวัตร เงิดกระโทก 1/3  
30 44090 ด.ช.อภิวิชญ์ ทวีสาร 1/3  
31 44053 ด.ช.กิตติวินท์ เตชประทักษ์ 1/3  
32 44085 ด.ญ.ศศิกานต์ สินสวัสดิ์ 1/3  
33 44054 ด.ญ.กุลญาดา เหิมหัก 1/3  
34 44075 ด.ช.ปรรินทร์ แผ่นใหญ่ 1/3  
35 44052 ด.ญ.กัญญาภัทร วงแหวน 1/3  
36 44056 ด.ช.คณิศร ชมชื่นสิริพัฒนะ 1/3  
37 44083 ด.ญ.วิภาวดี เปรียบดีสุด 1/3  
38 44079 ด.ญ.ภัทรภร สายรัตน์ 1/3  
39 44068 ด.ช.ธนดล อาสนาทิพย์ 1/3  
40 44133 ด.ช.กฤตานนท์ ไกรสูงเนิน 1/5  
41 44173 ด.ช.อนุชิต กงจักร 1/5  
42 44140 ด.ช.จุมพล ทิพย์โกสุม 1/5  
43 44150 ด.ช.นพรัตน์ ศรีบุรมย์ 1/5  
44 44196 ด.ช.นพรัตน์ ชมสุข 1/6  
45 44180 ด.ช.คณาสิน กระจายศรี 1/6  
46 44260 ด.ช.ไรวินทร์ ระวังชื่อ 1/7  
47 44227 ด.ญ.เกวลิน งามพร้อม 1/7  
48 44088 ด.ญ.สุธินัณ เรืองสุข 1/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  36 คน
เพศหญิง =  12 คน