ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต31207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ชาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 4/14  
2 41961 นายมงคล นันประโคน 4/15  
3 42090 นายชาร์ลาวา โฟล์ค 4/15  
4 41782 นายชนาธิป ทุพรหม 4/15  
5 42189 นายอดิเทพ โพลา 4/16  
6 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 4/16  
7 44740 นายนพพร แต้มสุด 4/16  
8 42132 นายกฤษชัย หิงทอง 4/16  
9 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 4/16  
10 42218 นายศรัณยู เที่ยงตรง 4/16  
11 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 4/16  
12 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 4/16  
13 42221 นายสมพร ผ่องใส 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  0 คน