ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต31201 (ภาษาเวียตนาม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศุภนิดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42172 น.ส.สายธาร จิตเย็น 4/15  
2 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 4/15  
3 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 4/15  
4 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 4/15  
5 42156 นายนิพนธ์ ปกจ้าย 4/16  
6 41864 นายรัชกฤต ชมผล 4/16  
7 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 4/16  
8 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 4/16  
9 42049 นายธนดล บุญอุ่น 4/16  
10 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 4/16  
11 42069 นายสัตยา จันทพันธ์ 4/16  
12 44743 น.ส.สายฝน อุนัยบัน 4/16  
13 42097 นายธนวัฒน์ หวนหอม 4/16  
14 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 4/16  
15 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 4/16  
16 42232 น.ส.อาลิศา คำโฮม 4/16  
17 42195 น.ส.ฐิติชญา สิงคเสลิต 4/16  
18 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 4/16  
19 40872 นายธนดล ธูปมงคล 4/16  
20 44736 น.ส.คณิตา อภิเดช 4/16  
21 44742 น.ส.วริษฎา ศรีลาไลย์ 4/16  
22 42164 น.ส.วัฒธิดา จันทร์ปรุง 4/16  
23 44738 นายชินวร อยู่ยอด 4/16  
24 42033 น.ส.กันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  8 คน