ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ31201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : พัชรีย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44701 น.ส.จุฑามาศ เมืองไทย 4/14  
2 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 4/14  
3 44710 น.ส.ปาริชาติ ตาอุตร 4/14  
4 44708 นายบุญหลง สุขเทอญ 4/14  
5 44722 น.ส.อัจฉริยา สุธาอรรถ 4/14  
6 44719 น.ส.สุดธิดา หอมนวล 4/14  
7 44705 น.ส.ธรัญญา พิศงาม 4/14  
8 44712 น.ส.พรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล 4/14  
9 44713 น.ส.พัชราพร ดีมาก 4/14  
10 44700 น.ส.กุลสิลา บุตรงาม 4/14  
11 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 4/14  
12 41708 น.ส.พิมพ์ผกา ทวีอินทร์ 4/14  
13 44706 น.ส.นธกร แสนดี 4/14  
14 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 4/14  
15 44718 น.ส.สนชนก บุญสถิตตระกูล 4/14  
16 41620 น.ส.ปิยะฉัตร พลสิงห์ 4/14  
17 41927 นายอิทธิกร พรมคง 4/15  
18 44726 นายณัฒิพงษ์ ปัญญา 4/15  
19 43103 น.ส.สุนันทา จารัตน์ 4/15  
20 44725 น.ส.ณัฐธภา รถพูน 4/15  
21 42075 น.ส.อนันตญา บุตรเทศ 4/15  
22 41973 น.ส.หนึ่งฤทัย วรรณศิริ 4/15  
23 42149 น.ส.ธรรมษา มุมทอง 4/16  
24 42204 น.ส.นรมน ทาปื้อ 4/16  
25 42161 น.ส.มนัสสา ระย้างาม 4/16  
26 42138 น.ส.จารุกร คงตน 4/16  
27 42107 น.ส.ปิยะดา บูรณ์เจริญ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  21 คน