ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ31201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 4/14  
2 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 4/14  
3 41842 นายณัฐนนท์ ยอดเยี่ยม 4/14  
4 44709 น.ส.ปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 4/14  
5 44717 น.ส.วิไลพร วงศ์เครือศร 4/14  
6 44707 น.ส.เนตรนที ศรีแก้ว 4/14  
7 44723 น.ส.อัญรินทร์ บุญปก 4/14  
8 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 4/15  
9 44745 น.ส.เฉลิมขวัญ สุดใจ 4/15  
10 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 4/15  
11 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 4/15  
12 44733 น.ส.ศิริพร กระแสโสม 4/15  
13 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 4/15  
14 44741 น.ส.น้ำฝน ดีทรัพย์ 4/16  
15 44739 น.ส.ดั่งฝัน จำปาดง 4/16  
16 44737 น.ส.จุฑาทิพย์ โลเกตุ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  9 คน