ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ31201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41821 /  
2 41687 /  
3 41842 /  
4 44709 /  
5 44717 /  
6 44707 /  
7 44723 /  
8 44731 /  
9 44745 /  
10 42205 /  
11 41761 /  
12 44733 /  
13 41817 /  
14 44741 /  
15 44739 /  
16 44737 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  16 คน