ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ31201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : อุมาพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41954 /  
2 42065 /  
3 44704 /  
4 42059 /  
5 44711 /  
6 44724 /  
7 44732 /  
8 41941 /  
9 42123 /  
10 42028 /  
11 41996 /  
12 41946 /  
13 42111 /  
14 44735 /  
15 44730 /  
16 42074 /  
17 42082 /  
18 44729 /  
19 42235 /  
20 42139 /  
21 42117 /  
22 42162 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  22 คน