ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ31201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : อุมาพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41954 นายพัฒนสุข หวังผล 4/14  
2 42065 นายศุภากร พื้นบน 4/14  
3 44704 น.ส.ดุจพร ศรีเครือดำ 4/14  
4 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 4/14  
5 44711 นายพงศกร สายยศ 4/14  
6 44724 น.ส.กฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 4/15  
7 44732 น.ส.ศศิกาญ ประยงค์หอม 4/15  
8 41941 นายธนพล แซ่จึง 4/15  
9 42123 นายสรายุทธ์ ลาหัวโทน 4/15  
10 42028 น.ส.อริสรา วุฒิยา 4/15  
11 41996 น.ส.แตงอ่อน ทองสุข 4/15  
12 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 4/15  
13 42111 น.ส.ฟองบุญ ครบอยู่ 4/15  
14 44735 น.ส.เอยาวดี จุลเสริม 4/15  
15 44730 น.ส.วารุณี ชัยวิเศษ 4/15  
16 42074 นายอนพัทย์ ธานี 4/15  
17 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 4/15  
18 44729 น.ส.เพ็ญนภา สร้อยจิตร 4/15  
19 42235 น.ส.ทักษพร ชุมนวล 4/16  
20 42139 น.ส.จารุวรรณ นพพิบูลย์ 4/16  
21 42117 น.ส.รุจิรา สกุลจันทร์ 4/16  
22 42162 นายยศพล สุดตลอด 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  12 คน