ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : น้ำอ้อย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41968 /  
2 411739 /  
3 41739 /  
4 44714 /  
5 41948 /  
6 41767 /  
7 41735 /  
8 41792 /  
9 44721 /  
10 44720 /  
11 44703 /  
12 41704 /  
13 41800 /  
14 41709 /  
15 42077 /  
16 42034 /  
17 41977 /  
18 44727 /  
19 44728 /  
20 42002 /  
21 42104 /  
22 42030 /  
23 44734 /  
24 42092 /  
25 41931 /  
26 42224 /  
27 42217 /  
28 42146 /  
29 41765 /  
30 41939 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  30 คน