ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : น้ำอ้อย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 4/14  
2 411739 /  
3 41739 นายถิรวิทย์ สุรชิต 4/14  
4 44714 น.ส.ฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 4/14  
5 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 4/14  
6 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 4/14  
7 41735 น.ส.ชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 4/14  
8 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 4/14  
9 44721 น.ส.สุวัจนี งามแยะ 4/14  
10 44720 น.ส.สุธิดา ตรงใจ 4/14  
11 44703 น.ส.ดารินี พ่วงงามพันธ์ 4/14  
12 41704 นายพงศธร ผูกดวง 4/14  
13 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 4/14  
14 41709 นายพีรพล จิโรจยนตรกิจ 4/14  
15 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 4/14  
16 42034 น.ส.กัลยกร จรูญไธสง 4/15  
17 41977 นายอัครพล สุภิมารส 4/15  
18 44727 นายนวพล ดีสม 4/15  
19 44728 น.ส.พัณณ์ชิตา บุญปก 4/15  
20 42002 นายธนากร พงค์พีระ 4/15  
21 42104 น.ส.ปพิชญา คำทอง 4/15  
22 42030 น.ส.กชนันท์ พรหมสุวรรณ 4/15  
23 44734 น.ส.สุณัฐญา พ่อค้า 4/15  
24 42092 นายณรงค์พร ทองหล่อ 4/15  
25 41931 น.ส.กาญจนา มูลศาสตร์ 4/15  
26 42224 น.ส.สุนิสา พลอยรัมย์ 4/16  
27 42217 น.ส.วรนุช เพลินสุข 4/16  
28 42146 น.ส.ทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 4/16  
29 41765 น.ส.มรรษกร นาคโทน 4/14  
30 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 4/15  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  16 คน