ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30201 (ภาษาเวียตนาม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศุภนิดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44661 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์ 4/10  
2 42010 นายพัทธนันท์ จรัสใส 4/10  
3 42020 นายศิรสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ 4/10  
4 41837 นายชูเกียรติ คิดนุนาม 4/10  
5 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 4/11  
6 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 4/11  
7 44674 นายฉัตรมงคล นาทันรีบ 4/12  
8 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 4/12  
9 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 4/12  
10 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 4/12  
11 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 4/12  
12 41979 นายอัมรินทร์ ภางาม 4/13  
13 44640 น.ส.ณิชารีย์ ขบวนดี 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  1 คน