ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ชาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43130 น.ส.ปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 4/10  
2 41974 นายอนุชา แสนบรรดิษฐ์ 4/10  
3 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 4/11  
4 44668 นายประทีป พรมมี 4/11  
5 44667 นายนิรวิทย์ ก่อแก้ว 4/11  
6 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 4/11  
7 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 4/11  
8 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 4/11  
9 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 4/11  
10 44670 น.ส.มนทิรา วันทา 4/11  
11 44669 น.ส.พรมเรขา ศรีคิรินทร์ 4/11  
12 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 4/11  
13 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 4/11  
14 41856 นายพันธวิศ จันทร์มาลี 4/12  
15 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 4/12  
16 42038 นายคุณากร ศรีสวย 4/12  
17 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 4/12  
18 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 4/12  
19 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 4/12  
20 41934 นายเกียรติภูมิ ใจกล้า 4/12  
21 44691 นายธีรพงษ์ ดีอยู่ 4/13  
22 44687 นายกิตติพงษ์ มีพร้อม 4/13  
23 44684 นายวรินทร ดวงไสว 4/13  
24 42147 นายทิวากร ทัศนะ 4/13  
25 42166 นายวิรามร สุนทรกูล 4/13  
26 41840 นายณภัทร มะลิงาม 4/13  
27 41841 นายณัชพล จำปาทอง 4/13  
28 44697 นายศิวกร ทองขอน 4/13  
29 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 4/13  
30 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 4/13  
31 41736 นายเชาวศักดิ์ สาแก้ว 4/13  
32 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 4/13  
33 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 4/13  
34 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 4/13  
35 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 4/13  
36 41861 นายภูวเดช จันทร์เพชร 4/8  
37 41803 นายพีรพัฒน์ สมบัติ 4/8  
38 41798 นายพงศธร ธุรานุช 4/8  
39 44643 นายภัทรธานี กรองทอง 4/8  
40 41777 นายกัณเอนก เพชรเก่า 4/8  
41 42211 นายภาคภูมิ ศิริมา 4/9  
42 41978 นายอัชฌา ศรีงาม 4/9  
43 41645 นายชานน บุญเลื่อน 4/9  
44 42003 น.ส.ธีร์จุฑา ผ่องศรี 4/9  
45 44657 น.ส.เสาวนีย์ พันธ์ศรี 4/9  
46 42079 น.ส.อังศุมา เสาะสืบงาม 4/9  
47 41918 นายศุภวิชญ์ เหลื่อมล้ำ 4/9  
48 44652 นายนิธิภพ วุฒิยา 4/9  
49 41944 นายธวัชชัย หวังเจริญ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  43 คน
เพศหญิง =  6 คน