ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศศิวิมล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41936 /  
2 41858 /  
3 44658 /  
4 41937 /  
5 41829 /  
6 41975 /  
7 41942 /  
8 44663 /  
9 41938 /  
10 44665 /  
11 42055 /  
12 41896 /  
13 41915 /  
14 42212 /  
15 42116 /  
16 43114 /  
17 41980 /  
18 41955 /  
19 41957 /  
20 41834 /  
21 41960 /  
22 41962 /  
23 42062 /  
24 41949 /  
25 44686 /  
26 42057 /  
27 42106 /  
28 44693 /  
29 41928 /  
30 44644 /  
31 44639 /  
32 41726 /  
33 41823 /  
34 44637 /  
35 41909 /  
36 41921 /  
37 41874 /  
38 41887 /  
39 41750 /  
40 41967 /  
41 41945 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  41 คน