ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศศิวิมล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41936 นายชนะ ครอบแก้ว 4/10  
2 41858 นายภัทรพงษ์ นามสว่าง 4/10  
3 44658 น.ส.กัลยาณี ฉลาดดี 4/10  
4 41937 นายชนะชล จารัตน์ 4/10  
5 41829 นายก้องเกียรติ ตระการผล 4/10  
6 41975 น.ส.อรปวีร์ ยินดี 4/10  
7 41942 นายธนากร เลิศงาม 4/10  
8 44663 น.ส.ภาคินี พิรัมย์ 4/10  
9 41938 น.ส.ณัฐกานต์ บรรจงจัตตุรัส 4/10  
10 44665 น.ส.ณภัสวรรณ สันทาลุนัย 4/11  
11 42055 น.ส.ปาณิกาญจน์ สมมี 4/11  
12 41896 นายทักษิณ เติมใจ 4/11  
13 41915 นายวิริยา นามสีสุข 4/11  
14 42212 น.ส.ภาคินี พิศงาม 4/11  
15 42116 น.ส.รติกาล จารัตน์ 4/11  
16 43114 น.ส.ณัชชา สืบนุการณ์ 4/11  
17 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 4/11  
18 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 4/12  
19 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 4/12  
20 41834 นายชยางกูร ภาคภูมิ 4/12  
21 41960 นายภูวมัย ดาศรี 4/12  
22 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 4/12  
23 42062 น.ส.วิภาดา ปรากฏรัตน์ 4/12  
24 41949 นายปณชัย สาคะนิล 4/13  
25 44686 นายกิตติพงษ์ สุระ 4/13  
26 42057 น.ส.พาขวัญ แสวงสุข 4/13  
27 42106 น.ส.ปิยนันท์ กองศิริ 4/13  
28 44693 น.ส.ปาริชาติ แสงกระจ่าง 4/13  
29 41928 นายอุกฤษฏ์ สมเป็น 4/8  
30 44644 น.ส.ภูณิศรา พับขุนทด 4/8  
31 44639 น.ส.ณฐิตา ดาศรี 4/8  
32 41726 นายกรกช มนเพียรจันทร์ 4/8  
33 41823 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ 4/8  
34 44637 น.ส.จรัสศรี รัตนาที่วัฒน์ 4/8  
35 41909 นายลัทธพล สายเสมา 4/8  
36 41921 น.ส.สุดารัตน์ ตุ่มนวล 4/8  
37 41874 นายสิรภพ สมบัติวงศ์ 4/8  
38 41887 น.ส.ชลยาดา ผลเจริญ 4/8  
39 41750 นายปกป้อง สุภิมารส 4/9  
40 41967 น.ส.ศศิกรินทร์ ปิ่นแก้ว 4/9  
41 41945 น.ส.ธิติญาดา คิดกล้า 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  20 คน