ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42150 นายธัญเทพ ก่อแก้ว 4/10  
2 42171 นายศุภณัฏฐ์ พีรเดชธัชนนท์ 4/10  
3 41658 นายปุณณวิช บุญอาจ 4/10  
4 41901 นายพรหมศพัศ ชมดี 4/10  
5 41814 น.ส.วิชินีย์ ดีเร็ว 4/10  
6 42005 น.ส.ปณิธาน สุขสำราญ 4/10  
7 41863 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน 4/10  
8 42021 น.ส.ศศิวิมล วารีดำ 4/10  
9 41878 น.ส.กชกร อยู่ปูน 4/10  
10 41935 น.ส.จุฬารัตน์ ประจบดี 4/10  
11 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 4/11  
12 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 4/11  
13 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 4/11  
14 44671 น.ส.โยษิตา ดีสาห่าง 4/11  
15 41713 น.ส.เมทินี งามแฉล้ม 4/11  
16 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 4/11  
17 41923 นายโสภณ คงสุข 4/11  
18 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 4/11  
19 44672 น.ส.สิริลักษณ์ ด้วงทอง 4/11  
20 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 4/12  
21 42155 น.ส.น้ำฝน ศิริรจน์ 4/12  
22 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 4/12  
23 42061 น.ส.รพีพรรณ หวังสุดดี 4/12  
24 41766 น.ส.วิสสุตา คงทวี 4/13  
25 42060 น.ส.มาริษา ดีสม 4/13  
26 41790 น.ส.ธนาทิพย์ สบายดี 4/8  
27 44646 น.ส.ศรัณยา สมานรักษ์ 4/8  
28 44641 น.ส.นริศรา พันธ์พงษ์ 4/8  
29 41932 นายกิตติมศักดิ์ กาบจันทร์ 4/8  
30 41799 นายพงศ์พณิช เสาสุด 4/8  
31 41956 น.ส.พีรญา เฉิน 4/8  
32 41916 นายศรรัก ท้วมดี 4/8  
33 41731 นายไกรวิชญ์ สัทถาพร 4/8  
34 41950 น.ส.ปนัดดา พิรารรัมย์ 4/8  
35 41953 น.ส.พัชริดา สุขศรี 4/8  
36 43102 น.ส.ธันยมัย ศรีปองพันธ์ 4/8  
37 41730 น.ส.เกวลิน มุขมนตรี 4/8  
38 41796 น.ส.เบญญาภา วิวาสุข 4/8  
39 44656 นายสิทธินนท์ สุขแสวง 4/9  
40 44648 นายทยุต สิงห์ชัย 4/9  
41 41993 นายณัฐพล เครือเนียม 4/9  
42 41866 น.ส.วิจิตรา บุตรงาม 4/9  
43 41780 นายจักราวุธ เจริญ 4/9  
44 41882 นายโกศล จันทร์กล้า 4/9  
45 41859 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ 4/9  
46 44650 น.ส.ทิพยาภรณ์ ดีรอบ 4/9  
47 44653 น.ส.รัชนีกรณ์ ปุดเหียง 4/9  
48 41886 นายชนม์ชนก พะนิรัมย์ 4/9  
49 44655 น.ส.วิภาพร สำราญ 4/9  
50 42042 น.ส.ฉัตรลดา บุตรงาม 4/9  
51 42178 นายสุวัชพงษ์ เกตุโสระ 4/9  
52 41848 นายธีรศักดิ์ ใจองอาจ 4/9  
53 41986 น.ส.จุฑารัตน์ กุรัมย์ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  27 คน