ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42150 /  
2 42171 /  
3 41658 /  
4 41901 /  
5 41814 /  
6 42005 /  
7 41863 /  
8 42021 /  
9 41878 /  
10 41935 /  
11 42017 /  
12 44673 /  
13 41892 /  
14 44671 /  
15 41713 /  
16 41924 /  
17 41923 /  
18 41888 /  
19 44672 /  
20 42080 /  
21 42155 /  
22 42014 /  
23 42061 /  
24 41766 /  
25 42060 /  
26 41790 /  
27 44646 /  
28 44641 /  
29 41932 /  
30 41799 /  
31 41956 /  
32 41916 /  
33 41731 /  
34 41950 /  
35 41953 /  
36 43102 /  
37 41730 /  
38 41796 /  
39 44656 /  
40 44648 /  
41 41993 /  
42 41866 /  
43 41780 /  
44 41882 /  
45 41859 /  
46 44650 /  
47 44653 /  
48 41886 /  
49 44655 /  
50 42042 /  
51 42178 /  
52 41848 /  
53 41986 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  53 คน