ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : รุ่งทิวา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41668 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์ 4/10  
2 44662 น.ส.ไพลิน เย็นแย้ม 4/10  
3 41906 นายมนัสวี มูลแก่น 4/10  
4 42102 น.ส.บุญพิทักษ์ ศิริ 4/10  
5 42103 น.ส.เบญญาภา อรุณวรรธนะ 4/10  
6 42112 นายภาคภูมิ ศุภรนนท์ 4/10  
7 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 4/11  
8 41877 น.ส.อาริสา สุระการ 4/11  
9 44664 น.ส.กนกพิชญ์ สุขสุม 4/11  
10 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 4/11  
11 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 4/11  
12 41763 นายภูดิท บินไธสง 4/11  
13 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 4/11  
14 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 4/11  
15 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 4/11  
16 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 4/11  
17 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 4/12  
18 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 4/12  
19 44680 น.ส.มณีวรรณ เจริญสุข 4/12  
20 44683 น.ส.อารียา ดิษฐประสพ 4/12  
21 44682 น.ส.อรทัย ศรีชะฎา 4/12  
22 44681 นายวิทูลย์ ทองแต้ม 4/12  
23 44675 น.ส.ณัฐธิชา ศุภนาม 4/12  
24 42236 น.ส.เสาวณีย์ เปรียบกล้า 4/12  
25 44679 น.ส.บุษราคัม ติมุลา 4/12  
26 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 4/12  
27 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 4/12  
28 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 4/12  
29 42087 น.ส.จุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 4/12  
30 42105 นายปัญจพล แปะทอง 4/12  
31 42129 น.ส.อินทิรา ระลึกดี 4/13  
32 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 4/13  
33 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 4/13  
34 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 4/13  
35 44692 น.ส.ปลายฟ้า สืบสันต์ 4/13  
36 42085 นายคุณากร จันทะบาล 4/13  
37 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 4/13  
38 44689 นายชยุติ เอ็นดู 4/13  
39 44694 น.ส.ผกาขวัญ ใจงาม 4/13  
40 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 4/13  
41 42118 นายวรวุฒิ หามฤทธิ์ 4/8  
42 44638 นายชนะชนน์ นาโสก 4/8  
43 41865 นายวงศธร ศรีศันสนีย์ 4/8  
44 41807 นายภูเบศร์ สุกิมานิล 4/8  
45 44642 น.ส.นันท์นภัส สุขสมาน 4/8  
46 44647 น.ส.อภิญญา ศิริไสย 4/8  
47 42110 น.ส.พิมพิษา ซ่อมทอง 4/8  
48 44645 นายยศวัฒน์ วงศ์นพเศรษฐ 4/8  
49 44651 น.ส.นริศรา ถูกหมาย 4/9  
50 44649 นายทรัพย์มงคล กันทะเนตร 4/9  
51 42108 น.ส.ปีย์ชนิตย์ นาแซง 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  31 คน
เพศหญิง =  20 คน