ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : น้ำอ้อย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42201 น.ส.ธนิตดา สมานวัน 4/10  
2 41772 น.ส.สุภชา ดวงใจ 4/10  
3 42143 น.ส.ณัฐณิชา คงพูลเพิ่ม 4/10  
4 44660 น.ส.นภัสวรรณ เสาสูง 4/10  
5 42018 น.ส.วนัทปรียา บุญยงค์ 4/10  
6 41984 น.ส.จารวี พิกุล 4/10  
7 44659 น.ส.จิราพัชร อินทรสอน 4/10  
8 41990 นายฐนกร ศรกล้า 4/11  
9 42047 นายทีฆวัฒน์ สร้อยจิต 4/11  
10 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 4/11  
11 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 4/11  
12 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 4/12  
13 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 4/12  
14 44690 นายธีรเดช ใจเที่ยง 4/13  
15 42134 นายกิตติ ลิ้มวัชรากูล 4/13  
16 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 4/13  
17 42135 น.ส.เกศราภรณ์ เจริญสุข 4/13  
18 44688 น.ส.กิตติยา บุญลอย 4/13  
19 41744 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ 4/8  
20 41883 นายคุณากร สุขดี 4/8  
21 42011 นายภควัต สมบูรณ์ 4/8  
22 42008 น.ส.ปานตะวัน พิศเพ็ง 4/9  
23 42096 น.ส.ธนภรณ์ หงษ์อินทร์ 4/9  
24 42949 น.ส.วิศิษฏา กองทรายกลาง 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  12 คน