ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : น้ำอ้อย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42201 /  
2 41772 /  
3 42143 /  
4 44660 /  
5 42018 /  
6 41984 /  
7 44659 /  
8 41990 /  
9 42047 /  
10 42157 /  
11 41891 /  
12 41983 /  
13 42086 /  
14 44690 /  
15 42134 /  
16 41994 /  
17 42135 /  
18 44688 /  
19 41744 /  
20 41883 /  
21 42011 /  
22 42008 /  
23 42096 /  
24 42949 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  24 คน