ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41806 นายภูบดินทร์ แก้วรัตน์ 4/10  
2 41904 นายภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ 4/10  
3 41914 นายวิทย์ศรุต คงสุข 4/10  
4 42168 นายวุฒิรงค์กร สายธนู 4/10  
5 41867 นายวีรพล ชาติประสพ 4/10  
6 41870 นายศักดิ์ธาดา เจริญพร 4/10  
7 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 4/12  
8 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 4/12  
9 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 4/12  
10 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 4/12  
11 41890 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ 4/12  
12 41034 นายนัฐพล ชูเชิดเชื้อ 4/13  
13 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 4/13  
14 42113 นายภูธิป ลายทอง 4/13  
15 42219 นายศวัสกร ชื่นงาม 4/13  
16 44699 น.ส.อรพิมล เผือกแก้ว 4/13  
17 44685 น.ส.กัญญารัตน์ คำหาญ 4/13  
18 41701 น.ส.เบญจพร สังโสมา 4/8  
19 41686 นายฐิติพงษ์ กฤตยาเวทย์ 4/8  
20 41707 นายพิชเญศ บริบูรณ์ 4/8  
21 41893 น.ส.ดวงกมล พิมพ์บุตร 4/8  
22 44654 น.ส.รัตนากร บุญมาก 4/9  
23 41972 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม 4/9  
24 41691 นายทรงธรรม บุญปัญญา 4/9  
25 42013 นายภาณุพงษ์ ศิริมา 4/9  
26 42019 นายวิภาส ชมอินทร์ 4/9  
27 41897 น.ส.ธิดารัตน์ นิยมเหมาะ 4/9  
28 41851 นายปรมินทร์ พิทักษ์การ 4/9  
29 41690 นายติณณภพ หาญประโคน 4/9  
30 41854 นายพฤทธิ์ชา ใจบุญ 4/9  
31 41925 น.ส.อรียา เป็นยินดี 4/9  
32 41929 น.ส.กนกพร พวงคำ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  8 คน