ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41806 /  
2 41904 /  
3 41914 /  
4 42168 /  
5 41867 /  
6 41870 /  
7 42225 /  
8 41811 /  
9 44678 /  
10 42068 /  
11 41890 /  
12 41034 /  
13 42192 /  
14 42113 /  
15 42219 /  
16 44699 /  
17 44685 /  
18 41701 /  
19 41686 /  
20 41707 /  
21 41893 /  
22 44654 /  
23 41972 /  
24 41691 /  
25 42013 /  
26 42019 /  
27 41897 /  
28 41851 /  
29 41690 /  
30 41854 /  
31 41925 /  
32 41929 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  32 คน