ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30201 (ภาษาเวียตนาม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศุภนิดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41581 นายพันธกานต์ ดอกเชื้อเอม 4/4  
2 41655 นายนพนันต์ พุตดอน 4/5  
3 41689 นายดนย์ ประธาน 4/5  
4 41741 นายธนพล ไทยยิ่ง 4/5  
5 44615 น.ส.ณัฐณิชา เสาวคำ 4/6  
6 41885 นายจีรเดชน์ เตชะพัวพิทย์ 4/6  
7 41715 นายฤทธิ์ธัญกร แสนคม 4/6  
8 41844 นายธนดล พรหมแก้ว 4/6  
9 41755 นายพนมพร รักษ์คิด 4/6  
10 41694 นายธนพล ทองเพชร 4/6  
11 41696 นายธรรมโรจน์ เจือจันทร์ 4/6  
12 41794 นายนวพรรษ จันทป 4/7  
13 41850 นายบุญญฤทธิ์ ชมบุญ 4/7  
14 41680 นายจิรยุทธ์ ศรีสุนทร 4/7  
15 41698 นายนภดล กองทุน 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  1 คน