ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ชาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41797 นายปุณยวัจน์ เสสสุวรรณ 4/4  
2 41881 น.ส.กันยาภัทร รัชตภูษิต 4/4  
3 44632 นายมานะ ยิ่งรุ่งโรจน์ 4/7  
4 41787 นายณัฐภัทร พบบุญ 4/7  
5 41805 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร 4/7  
6 44631 นายพฤฒิพงษ์ อภิวัชรารัตน์ 4/7  
7 41830 น.ส.กัญญารัตน์ อุ้มบุญ 4/7  
8 41809 นายฤทธา ทองนำ 4/7  
9 41831 น.ส.กุลจิรา อนุไวยา 4/7  
10 41875 น.ส.สุชาดา ยิ่งได้ชม 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  4 คน