ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : พัชรีย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41629 น.ส.ศิรภัสสร เนตรพระ 4/1  
2 41636 นายอินทัช ญาตินิยม 4/1  
3 41638 นายเอกภพ สืบเทพ 4/1  
4 41578 น.ส.ปุญญิศา เอี่ยมภูงา 4/1  
5 41635 นายอรัณย์ธรรม เกื้อทาน 4/2  
6 41616 นายนิติวรรณ วรรณทวี 4/2  
7 41612 นายณัฐวัฒน์ อินทยุง 4/2  
8 41630 นายสหรัถ สำเริง 4/4  
9 41605 นายโฆสิต ชิลเลอร์ 4/4  
10 44607 น.ส.พรทิวา รุ่งสุวรรณเดช 4/5  
11 44601 น.ส.ธารารัตน์ เรืองจิต 4/5  
12 44603 น.ส.ปติมา สุขประโคน 4/5  
13 41742 นายธราเทพ จันสีดา 4/6  
14 41828 นายกฤษดา ปลื้มใจ 4/6  
15 44623 น.ส.วงสวัณณ์ คัชชิมา 4/6  
16 42009 นายพัชรพล ฉันท์ทอง 4/7  
17 44626 น.ส.กมลทิพย์ แก้วงาม 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  7 คน