ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศศิวิมล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41575 นายธิปก กิ่งมณี 4/1  
2 41598 น.ส.อารีดา งามมี 4/1  
3 41587 นายวรปรัชญ์ หวังวัชรกุล 4/1  
4 41573 นายธนะพัฒน์ บุญญะสิริสิทธิ์ 4/1  
5 41571 นายธนวัฒน์ ปิยไพร 4/1  
6 41576 นายปกป้อง ออเจษฎากุล 4/1  
7 41568 น.ส.ณัฐกมล คุณมาศ 4/1  
8 41565 น.ส.จินตภาพ ลำภา 4/1  
9 41580 นายพัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์ 4/1  
10 41609 น.ส.ชนันภัทร ธรรมษา 4/2  
11 44584 น.ส.จันทกานต์ สังข์น้อย 4/2  
12 41562 น.ส.กัญญาพัชร จินดาศรี 4/2  
13 41640 นายกลวัชร เจริญชัยสงค์ 4/2  
14 44587 น.ส.ยุพารัตน์ หมื่นพล 4/2  
15 41607 นายจิตติภูมิ เสาสูง 4/2  
16 41666 น.ส.รวิพร แก้วบุตรดี 4/2  
17 41592 น.ส.ศาธิตา บุตรสุด 4/2  
18 41606 น.ส.จิณห์นิภา ผลเกิด 4/2  
19 41642 นายเจนณรงค์ อาจยิ่ง 4/2  
20 41688 น.ส.ณิชกานต์ พิศเพ็ง 4/2  
21 41574 น.ส.ธัญวรัตม์ เสนาบูรณ์ 4/2  
22 41610 นายชนินทร์ ผลเกิด 4/2  
23 41584 น.ส.พีรดา เสนาะกลาง 4/2  
24 41577 น.ส.ปารมี แก้วประเสริฐ 4/2  
25 41697 นายนทีธร จันทา 4/2  
26 41625 น.ส.พัชฎาพร เหลือถนอม 4/2  
27 41637 นายเอกปีติ ธรรมวิหารคุณ 4/2  
28 41710 นายภัทระ ร่วมพัฒนา 4/4  
29 41601 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 4/4  
30 41621 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ 4/4  
31 41624 นายพริษฐ์ สุรศร 4/4  
32 41646 นายณพงศ์ ประสมศรี 4/4  
33 41753 นายพงษ์ธเนศ นามสวัสดิ์ 4/4  
34 41622 นายพรเทพ สายสอน 4/4  
35 41641 นายจิรัฏฐ์ เงางาม 4/4  
36 41721 นายสุริยะ แถบทอง 4/4  
37 44610 นายสิรภพ รุขะจี 4/5  
38 44625 น.ส.ไอลดา สังข์จันทร์ 4/6  
39 41898 น.ส.นฤมน เกษรบัว 4/6  
40 41903 น.ส.ภัทรลดา พลพันธ์ 4/6  
41 41900 น.ส.พรนิภา วุฒิยา 4/7  
42 44628 นายคณิศร หอมขจร 4/7  
43 44633 นายศุภกาญจน์ ประชุมฉลาด 4/7  
44 41964 นายรัฐวิทย์ สกุลธีรสิทธิ์ 4/7  
45 41836 นายชุติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/7  
46 41579 นายพลกฤษณ์ สุ่มมาตย์ 4/7  
47 44634 น.ส.สุทธิดา สว่างสาลี 4/7  
48 41912 น.ส.วาริศา ธุรานุช 4/7  
49 41673 นายอัษฎา วะรามิตร 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  21 คน