ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44586 นายธีรภัทร บุญทัน 4/2  
2 41671 น.ส.สโรชา ผจญกล้า 4/2  
3 41647 น.ส.ณัชฌา พิศวง 4/2  
4 41639 นายกฤษฏิ์ เฮ่ประโคน 4/2  
5 41732 น.ส.จินตนา บุญเหมาะ 4/2  
6 41659 นายปัณณธร สุวรรณฑา 4/4  
7 41773 น.ส.สุภาวดี แจ่มใส 4/4  
8 41656 นายนรภัทร เสาเกลียว 4/4  
9 41672 นายอมร โพธิ์สุวรรณ 4/4  
10 41677 น.ส.กัณทิมา วรโคตร 4/4  
11 41660 น.ส.ปาณิสรา เจริญรัตน์ 4/4  
12 41685 น.ส.ญาณิศา รุ่งเรือง 4/4  
13 41650 น.ส.ตะวันฉาย ลินลา 4/4  
14 41653 น.ส.ธัญสิริ แป้นแก้ว 4/4  
15 41751 น.ส.ปวิชญา อินทร์งาม 4/4  
16 41678 น.ส.กัลยกร สมศรี 4/4  
17 41682 น.ส.ชลธิชา ประภาสัย 4/4  
18 41757 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ 4/5  
19 41706 น.ส.พัชรลดา รุจิยาปนนท์ 4/5  
20 41679 นายกีรติ แก้วคำไสย์ 4/5  
21 41716 นายวิจารณ์ แสนศิริ 4/5  
22 44612 น.ส.อิสริยา โสนทอง 4/5  
23 44594 น.ส.กัญญาณัฐ มั่นยืน 4/5  
24 41740 น.ส.ทัศนา เย็นทรวง 4/5  
25 41869 น.ส.ศศิธร นามเวช 4/5  
26 44604 น.ส.ปนัดดา สกุลทอง 4/5  
27 44602 น.ส.นนทิชา มณีศรี 4/5  
28 41714 น.ส.รัฎฎา คงทน 4/5  
29 44624 น.ส.สุณิสา อุปถัมภ์ 4/6  
30 41695 น.ส.ธนิตา กูลรัตน์ 4/6  
31 41876 น.ส.สุดารัตน์ สิงห์ทอง 4/6  
32 42022 น.ส.ศิริกานต์ คำภูมิ 4/6  
33 41705 น.ส.พรพรรษา สาสนานนท์ 4/6  
34 44618 น.ส.ปิ่นแก้ว ดีพูน 4/6  
35 41760 นายพีรันธร ดียิ่ง 4/6  
36 41724 นายอรรถพงษ์ ขอชัย 4/6  
37 41845 น.ส.ธนพรรณ วรรณศิริ 4/6  
38 41825 น.ส.อาภรณ์พรรณ พิมพ์เพาะ 4/6  
39 41786 นายณัฐนันท์ ทองเปลว 4/6  
40 41862 น.ส.มินตรา ดุจพรรณ 4/7  
41 41988 น.ส.ชุติกาญจน์ ธรรมรักษา 4/7  
42 44630 นายเนติรัฐ นนทะนำ 4/7  
43 44627 น.ส.กรกมล พวงขจร 4/7  
44 44636 น.ส.อินธิรา สมชื่อ 4/7  
45 41835 น.ส.ชัชชฎา วลามิตร 4/7  
46 41764 น.ส.ภูษณิศา ดวงเดียว 4/7  
47 41852 น.ส.ปิณฑิรา สำเภาทอง 4/7  
48 42016 น.ส.รติรัตน์ สุนทราวิรัตน์ 4/7  
49 41734 น.ส.จุฑามาศ บูรณ์เจริญ 4/7  
50 41737 น.ส.ณัชศิยากรณ์ ผนึกดี 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  38 คน