ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ลฎาภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44586 /  
2 41671 /  
3 41647 /  
4 41639 /  
5 41732 /  
6 41659 /  
7 41773 /  
8 41656 /  
9 41672 /  
10 41677 /  
11 41660 /  
12 41685 /  
13 41650 /  
14 41653 /  
15 41751 /  
16 41678 /  
17 41682 /  
18 41757 /  
19 41706 /  
20 41679 /  
21 41716 /  
22 44612 /  
23 44594 /  
24 41740 /  
25 41869 /  
26 44604 /  
27 44602 /  
28 41714 /  
29 44624 /  
30 41695 /  
31 41876 /  
32 42022 /  
33 41705 /  
34 44618 /  
35 41760 /  
36 41724 /  
37 41845 /  
38 41825 /  
39 41786 /  
40 41862 /  
41 41988 /  
42 44630 /  
43 44627 /  
44 44636 /  
45 41835 /  
46 41764 /  
47 41852 /  
48 42016 /  
49 41734 /  
50 41737 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  50 คน