ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : อุมาพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41588 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว 4/1  
2 41590 น.ส.วิรตี เชื่อมั่น 4/1  
3 41582 น.ส.พิชามญชุ์ ศรีแก้ว 4/1  
4 41597 น.ส.อัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุล 4/1  
5 41566 นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ 4/1  
6 41572 นายธนวุฒิ ชูชื่นกลิ่น 4/1  
7 41589 นายวริศ จันทเขต 4/1  
8 41583 น.ส.พิมพ์มาศ มุ่งเจริญพร 4/1  
9 41595 น.ส.ศุภาพิชญ์ ดวงดี 4/1  
10 41802 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ 4/2  
11 41593 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง 4/2  
12 41626 นายภสุ อรุณยะเดช 4/2  
13 41632 น.ส.สุดารัตน์ นิคาโม 4/2  
14 44592 น.ส.จิรนันท์ ธิคำมา 4/4  
15 41771 นายสิทธิพล สุขจิต 4/4  
16 41743 นายธฤต ทองเปลว 4/4  
17 43106 น.ส.สาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ 4/4  
18 41600 นายกนกพล เตียวเจริญกุล 4/4  
19 44593 น.ส.รัตน์ขวัญ ศิริมา 4/4  
20 41826 น.ส.อินทิรา สุวรรณทอง 4/4  
21 41791 นายธีรพงศ์ ทราจารวัตร 4/4  
22 44596 นายจักริน ดอกพวง 4/5  
23 44597 นายชัยภัทร สุนทรวีระ 4/5  
24 44605 น.ส.ปนัดดา เมฆอรุณ 4/5  
25 41822 น.ส.อนันตญา รู้จิตร 4/5  
26 44608 นายวัชรินทร์ สีดา 4/5  
27 41617 นายบุญญฤทธิ์ สุขจิตร 4/5  
28 41631 นายสันติภาพ แซ่ตั้ง 4/5  
29 41795 น.ส.นิภัทรา ปันตะยัง 4/5  
30 41819 น.ส.สุนิภา บุญงาม 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  14 คน