ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : อุมาพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41588 /  
2 41590 /  
3 41582 /  
4 41597 /  
5 41566 /  
6 41572 /  
7 41589 /  
8 41583 /  
9 41595 /  
10 41802 /  
11 41593 /  
12 41626 /  
13 41632 /  
14 44592 /  
15 41771 /  
16 41743 /  
17 43106 /  
18 41600 /  
19 44593 /  
20 41826 /  
21 41791 /  
22 44596 /  
23 44597 /  
24 44605 /  
25 41822 /  
26 44608 /  
27 41617 /  
28 41631 /  
29 41795 /  
30 41819 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  30 คน