ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41651 /  
2 41749 /  
3 41681 /  
4 41652 /  
5 41758 /  
6 41752 /  
7 41657 /  
8 41623 /  
9 41675 /  
10 41816 /  
11 44606 /  
12 44600 /  
13 41702 /  
14 41810 /  
15 44611 /  
16 41723 /  
17 44609 /  
18 41654 /  
19 44599 /  
20 41779 /  
21 44595 /  
22 44598 /  
23 41933 /  
24 41700 /  
25 42007 /  
26 41699 /  
27 41683 /  
28 41703 /  
29 41667 /  
30 41879 /  
31 41649 /  
32 41788 /  
33 41768 /  
34 41745 /  
35 41784 /  
36 41729 /  
37 41801 /  
38 41776 /  
39 41838 /  
40 41930 /  
41 41719 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  41 คน