ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เพชรลัดดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41651 นายธนกร สลากัน 4/1  
2 41749 น.ส.เบญญาภา ธงไชย 4/2  
3 41681 น.ส.ชนิตา จงพินิจ 4/2  
4 41652 นายธนพงศ์ ศรีนาคา 4/4  
5 41758 นายพีรพัฒน์ ศรีสุวัฒน์ 4/4  
6 41752 น.ส.ปัญญาพร โสปันหริ 4/4  
7 41657 น.ส.บัณพร หวังชูชอบ 4/4  
8 41623 น.ส.พรรณธร มะลิงาม 4/4  
9 41675 น.ส.กมลชนก โลกนิยม 4/4  
10 41816 น.ส.สไบทิพย์ สุขล้น 4/4  
11 44606 น.ส.ปรางทิพย์ ชูเชิด 4/5  
12 44600 น.ส.ทิพวรรณ สีเข้มงาม 4/5  
13 41702 นายปองธรรม สร้อยระย้า 4/5  
14 41810 น.ส.ลลิตา วงศ์สอน 4/5  
15 44611 น.ส.อวัสดา สันทาลุนัย 4/5  
16 41723 นายอภิสิทธิ์ ศรีสอาด 4/5  
17 44609 น.ส.ศุภกานต์ บุญรอด 4/5  
18 41654 นายนนทวัฒน์ ช่างพินิจ 4/5  
19 44599 น.ส.ณิษา คีรีกุลสิทธิ์ 4/5  
20 41779 นายคณาธิป นิยมไทย 4/5  
21 44595 น.ส.กุลธิดา กุลบุตร 4/5  
22 44598 น.ส.ญาณิศา ยุพการณ์ 4/5  
23 41933 น.ส.เกศราภรณ์ จำเริญ 4/5  
24 41700 นายบัณฑิต จันทร์โท 4/5  
25 42007 นายประวิช ชำนาญเชื้อ 4/6  
26 41699 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ 4/6  
27 41683 นายชิษณุพงศ์ จันทร์ไตรย์ 4/6  
28 41703 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง 4/6  
29 41667 นายรัชชานนท์ เครื่องวิชา 4/6  
30 41879 น.ส.กัญญารัตน์ สุบินยัง 4/6  
31 41649 นายต้นตระกูล จันทร์แดง 4/6  
32 41788 นายทักษิณ บูรณ์เจริญ 4/6  
33 41768 นายศุภกร พุทธานุ 4/6  
34 41745 นายธีรภพ ตั้งมั่น 4/7  
35 41784 นายไชยวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง 4/7  
36 41729 นายกษมา คำบุญฐิติสกุล 4/7  
37 41801 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ 4/7  
38 41776 นายอานนท์ ประธาน 4/7  
39 41838 น.ส.ฐิติพร อินทร์งาม 4/7  
40 41930 น.ส.กรกนก เหิมหาญ 4/7  
41 41719 น.ส.สาลิณี มาชอบ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  20 คน