ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : สมปอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41615 /  
2 41602 /  
3 41569 /  
4 44583 /  
5 41561 /  
6 41603 /  
7 41594 /  
8 44585 /  
9 41564 /  
10 41596 /  
11 41599 /  
12 41563 /  
13 41586 /  
14 41619 /  
15 41591 /  
16 41570 /  
17 41662 /  
18 41644 /  
19 44617 /  
20 44616 /  
21 44621 /  
22 44619 /  
23 44614 /  
24 44622 /  
25 44613 /  
26 41684 /  
27 41664 /  
28 44620 /  
29 44629 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  29 คน