ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : สมปอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41615 นายนภัสดล แกล้วกล้า 4/1  
2 41602 นายกษิดิศ สลากัน 4/1  
3 41569 นายณัฐพงศ์ กลกิจสุวรรณ 4/1  
4 44583 น.ส.พัชรนันท์ จงใจงาม 4/1  
5 41561 นายกฤตพจน์ ทับมะเริง 4/1  
6 41603 นายกัลยกฤต งามแฉล้ม 4/1  
7 41594 นายศุภกฤต ศีรษะพล 4/1  
8 44585 น.ส.ชญาวัลลิ์ สวายสมสีกุล 4/2  
9 41564 นายคฑาวุธ เกษาพันธ์ 4/2  
10 41596 นายสิรวิชญ์ สุภิษะ 4/2  
11 41599 นายอิศยศ ชูยศ 4/2  
12 41563 นายไกวัล ชุบสุวรรณ 4/2  
13 41586 นายวชิรกรณ์ สมัครสมาน 4/2  
14 41619 นายปาฏิหาริย์ จันดาวงษ์ 4/4  
15 41591 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองศรี 4/4  
16 41570 นายทีปกร ไพโรจน์ 4/4  
17 41662 นายพิชเญศ แอบศรีหาด 4/5  
18 41644 นายชนาธิป อรไทวรรณ 4/5  
19 44617 น.ส.นฤมล สุทธิธรรม 4/6  
20 44616 นายทักษิณ สามารถ 4/6  
21 44621 นายพูนอนันต์ เจนจบ 4/6  
22 44619 น.ส.พรทิพย์ เกษหอม 4/6  
23 44614 น.ส.ณัฐชา กลมเกลียว 4/6  
24 44622 น.ส.แพรพลอย จันมณี 4/6  
25 44613 น.ส.กิตติยา เชิดชาย 4/6  
26 41684 นายฌาน พันธเสน 4/6  
27 41664 นายภูริณัฐ คำมูลตรี 4/6  
28 44620 น.ส.พรวิไล สพสิงห์ 4/6  
29 44629 นายนิรมิต เหมาะชาติ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  8 คน