ระบบเลือกวิชาภาษาที่ 2 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบเลือกวิชาภาษาที่ 2 ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2561
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ต20207 (ภาษาเขมร) นางสาวเสาวรส เสพสุข จ-9 30 10 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
2 จ20201 (ภาษาจีน) นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ จ-9 30 30 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
3 จ20201 (ภาษาจีน) นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา จ-9 30 29 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
4 จ20201 (ภาษาจีน) นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ จ-9 30 17 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
5 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ จ-9 30 31 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
6 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางพิลาวัลย์ ปาเส จ-9 30 11 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
7 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นายสมปอง ประทุมปี จ-9 30 26 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
8 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ จ-9 30 18 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
9 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) นางสาวศศิวิมล พูนชัย จ-9 30 30 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
10 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) นายปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-9 30 24 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
11 ต20201 (ภาษาเวียดนาม) นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน จ-9 30 0 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
12 ต20207 (ภาษาเขมร) นางสาวเสาวรส เสพสุข จ-3 31 29 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
13 จ20201 (ภาษาจีน) นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ จ-3 30 30 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
14 จ20201 (ภาษาจีน) นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา จ-3 30 30 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
15 จ20201 (ภาษาจีน) นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ จ-3 30 25 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
16 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ จ-3 30 30 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
17 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางพิลาวัลย์ ปาเส จ-3 31 31 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
18 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นายสมปอง ประทุมปี จ-3 30 30 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
19 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ จ-3 30 8 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
20 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) นางสาวศศิวิมล พูนชัย จ-3 30 26 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
21 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) นายปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-3 30 24 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
22 ต20201 (ภาษาเวียดนาม) นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน จ-3 30 11 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
23 ต30207 (ภาษาเขมร) นางสาวเสาวรส เสพสุข จ-8 30 16 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
24 จ30201 (ภาษาจีน) นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ จ-8 30 28 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
25 จ30201 (ภาษาจีน) นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา จ-8 30 27 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
26 จ30201 (ภาษาจีน) นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ จ-8 30 25 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
27 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ จ-8 30 22 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
28 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางพิลาวัลย์ ปาเส จ-8 30 9 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
29 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นายสมปอง ประทุมปี จ-8 30 17 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
30 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ จ-8 30 17 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
31 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) นางสาวศศิวิมล พูนชัย จ-8 30 30 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
32 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) นายปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-8 30 29 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
33 ต30201 (ภาษาเวียดนาม) นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน จ-8 30 0 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
34 ต30207 (ภาษาเขมร) นางสาวเสาวรส เสพสุข จ-4 25 25 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
35 จ30201 (ภาษาจีน) นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา จ-4 25 24 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
36 จ30201 (ภาษาจีน) นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ จ-4 25 14 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
37 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ จ-4 25 24 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
38 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางพิลาวัลย์ ปาเส จ-4 26 9 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
39 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นายสมปอง ประทุมปี จ-4 25 23 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
40 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ จ-4 25 24 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
41 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) นางสาวศศิวิมล พูนชัย จ-4 25 25 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
42 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) นายปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-4 25 25 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
43 ต30201 (ภาษาเวียดนาม) นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน จ-4 25 9 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
44 จ31201 (ภาษาจีน) นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ 20 8 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
45 จ31201 (ภาษาจีน) นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ 20 10 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
46 ต31207 (ภาษาเขมร) นางสาวเสาวรส เสพสุข 41 37 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
47 ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ 20 19 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
48 ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางพิลาวัลย์ ปาเส 20 6 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
49 ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ 20 0 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
50 ฝ31201 (ภาษาฝรั่งเศส) นางสาวศศิวิมล พูนชัย 20 14 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
51 ต31201 (ภาษาเวียดนาม) นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน 20 15 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16