ระบบเลือกวิชาภาษาที่ 2 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบเลือกวิชาภาษาที่ 2 ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ภาษาจีน 1.ครูอุมาพร สารพัฒน์ 2.ครูสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ จ-9 52 52 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
2 ภาษาญี่ปุ่น 1.ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ 2.ครูพิลาวัลย์ ปาเส 3.ครูสมปอง ประทุมปี จ-9 78 78 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
3 ภาษาเวียดนาม ครูศุภนิดา เวือมประโคน จ-9 26 19 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
4 ภาษาฝรั่งเศส 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-9 52 52 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
5 ภาษาเขมร ครูเสาวรส เสพสุข จ-9 26 24 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
6 ภาษาจีน 1.ครูรุ่งทิวา กิมาระหา 2.ครูอุมาพร สารพัฒน์ จ-3 64 64 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
7 ภาษาญี่ปุ่น 1.ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์2.ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์3.ครูสมปอง ประทุมปี จ-3 98 97 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
8 ภาษาเวียดนาม ครูศุภนิดา เวือมประโคน จ-3 32 25 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
9 ภาษาฝรั่งเศส 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-3 64 64 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
10 ภาษาเขมร ครูเสาวรส เสพสุข จ-3 32 32 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
11 ภาษาจีน 1.ครูรุ่งทิวา กิมาระหา 2.ครูอุมาพร สารพัฒน์ จ-8 52 52 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
12 ภาษาญี่ปุ่น 1.ครูพิลาวัลย์ ปาเส 2.ครูสมปอง ประทุมปี 3.ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์ จ-8 78 78 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
13 ภาษาเวียดนาม ครูศุภนิดา เวือมประโคน จ-8 26 23 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
14 ภาษาฝรั่งเศส 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-8 52 52 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
15 ภาษาเขมร ครูเสาวรส เสพสุข จ-8 26 16 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
16 ภาษาจีน 1.ครูสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์2.ครูรุ่งทิวา กิมาระหา จ-4 55 55 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
17 ภาษาญี่ปุ่น 1.ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ 2.ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์ 3.ครูพิลาวัลย์ ปาเส จ-4 81 71 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
18 ภาษาเวียดนาม ครูศุภนิดา เวือมประโคน จ-4 28 28 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
19 ภาษาฝรั่งเศส 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ จ-4 54 54 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
20 ภาษาเขมร ครูเสาวรส เสพสุข จ-4 27 27 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
21 ภาษาจีน ครูรุ่งทิวา กิมาระหา ตารางเรียน 23 17 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
22 ภาษาญี่ปุ่น ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ ตารางเรียน 23 19 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
23 ภาษาเวียดนาม ครูศุภนิดา เวือมประโคน ตารางเรียน 23 12 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
24 ภาษาฝรั่งเศส ครูศศิวิมล พูนชัย ตารางเรียน 23 22 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
25 ภาษาเขมร ครูเสาวรส เสพสุข ตารางเรียน 23 15 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16