ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม มัคคุเทศก์จิตอาสา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิริญญา ดุมกลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 212
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42135 นางสาวเกศราภรณ์ เจริญสุข 6/13  
2 41766 นางสาววิสสุตา คงทวี 6/13  
3 44688 นางสาวกิตติยา บุญลอย 6/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  3 คน