ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Math Series ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42143 น.ส.ณัฐณิชา คงพูลเพิ่ม 4/10  
2 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 4/11  
3 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 4/13  
4 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 4/14  
5 43106 น.ส.สาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ 4/4  
6 44592 น.ส.จิรนันท์ ธิคำมา 4/4  
7 41826 น.ส.อินทิรา สุวรรณทอง 4/4  
8 41822 น.ส.อนันตญา รู้จิตร 4/5  
9 41795 น.ส.นิภัทรา ปันตะยัง 4/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  6 คน