ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักสะสม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางผ่องศรี หงษ์สูง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 232
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42316 นายดิเรก นึกชนะ 5/4  
2 44765 นางสาวกุศลิน คำโท 5/4  
3 44766 นางสาวคุณิตา ภาคสุภาพ 5/4  
4 44767 นางสาวทิพย์สุดา นามโคตร 5/4  
5 44769 นางสาวปนัดดา นนธิจันทร์ 5/4  
6 42319 นายเตชสิทธิ์ ใสแจ่ม 5/5  
7 42011 นายภควัต สมบูรณ์ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  4 คน