ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ซูโดกุ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนรินทร เซียนโห
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 4/12  
2 42062 น.ส.วิภาดา ปรากฏรัตน์ 4/12  
3 42135 น.ส.เกศราภรณ์ เจริญสุข 4/13  
4 42075 น.ส.อนันตญา บุตรเทศ 4/15  
5 42030 น.ส.กชนันท์ พรหมสุวรรณ 4/15  
6 42149 น.ส.ธรรมษา มุมทอง 4/16  
7 42235 น.ส.ทักษพร ชุมนวล 4/16  
8 44587 น.ส.ยุพารัตน์ หมื่นพล 4/2  
9 44586 นายธีรภัทร บุญทัน 4/2  
10 41674 นายอานันท์ เหลืองพัฒนผดุง 4/3  
11 42127 นายอภิสิทธิ์ แสงเพ็ง 4/3  
12 44634 น.ส.สุทธิดา สว่างสาลี 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  8 คน