ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สังคมครูนิชานันท์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 233
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43912 น.ส.ไข่มุก กุลรัตน์ 4/10  
2 43819 น.ส.จรรยารัตน์ พอกเพิ่มดี 4/10  
3 43768 น.ส.กาญจนรัตน์ ถนอมเมือง 4/10  
4 43821 น.ส.จิรัชฌา คำตรงใจ 4/10  
5 45454 น.ส.ปุณยาพร เรืองเกษม 4/11  
6 45490 น.ส.ปิยะดา ยืนยง 4/11  
7 43832 น.ส.ตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ 4/12  
8 43657 น.ส.ลลิตา ขอสุข 4/13  
9 43665 น.ส.อธิตา จิตหาญ 4/13  
10 43810 น.ส.วิภาพร ห่อทอง 4/13  
11 43859 น.ส.โศภิตา วิเศษ 4/13  
12 43694 น.ส.บุตรตรี สงอินทร์ 4/13  
13 43797 น.ส.พรรพษา ภาสกานนท์ 4/13  
14 43909 น.ส.กมลลักษณ์ หล้าล้ำ 4/13  
15 43843 น.ส.พัชราภรณ์ จันทะขัมมา 4/15  
16 43858 น.ส.สิริกัลยา แจ่มประโคน 4/16  
17 43672 น.ส.กฤติยากร พรจำศิล 4/6  
18 45457 นายศุภวิชญ์ ยืนยง 4/6  
19 43771 น.ส.กุลนัฐ ส่งเสียง 4/6  
20 45453 น.ส.นันทกาญจน์ บุญสมาน 4/6  
21 43782 น.ส.ณัฐนันท์ เพียทอง 4/8  
22 43806 น.ส.มนัสนันท์ ใจเป็นชาย 4/9  
23 43809 น.ส.วัชราภรณ์ ปาวะรี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  22 คน