ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สังคมครูมยุรี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางมยุรี ปัญญาเอก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 236
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43437 นายดิสรณ์ พรหมทัตตานนท์ 4/6  
2 43482 นายชาญชัย ยวนจิต 4/7  
3 43456 นายภาณุพงศ์ จรทผา 4/7  
4 43497 นายปุริศ คำบุญฐิติสกุล 4/8  
5 43494 นายธนากร ธนาสูรย์ 4/8  
6 42508 นางสาวนิยตา วาปีเก่า 5/10  
7 42648 นายเจริญทรัพย์ สมัครสมาน 5/11  
8 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 5/12  
9 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 5/12  
10 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 5/12  
11 42625 นางสาวพิยดา สมัครสมาน 5/6  
12 42503 นางสาวณัชชา อรรถสกุลรัตน์ 5/6  
13 42603 นางสาวถิรดา ปัญญาเอก 5/6  
14 42502 นายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิ่ม 5/6  
15 42522 นางสาววณิชดา ถนอมมาก 5/6  
16 42509 นางสาวบุษกร นาคแสง 5/7  
17 44797 นางสาวอารยา แข็งยิ่งยงค์ 5/7  
18 42490 นางสาวกนกวรรณ ศรีภา 5/7  
19 42500 นายชานนท์ ชุ่มนาเสียว 5/7  
20 42880 นายวัทธิกร ครอบทอง 5/7  
21 42635 นางสาวสาริน นนทะภา 5/7  
22 42005 นางสาวปณิธาน สุขสำราญ 6/10  
23 44659 นางสาวจิราพัชร อินทรสอน 6/10  
24 41878 นางสาวกชกร อยู่ปูน 6/10  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  12 คน