ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English ม.ปลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวัลลดา วรทัต
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41772 น.ส.สุภชา ดวงใจ 4/10  
2 44685 น.ส.กัญญารัตน์ คำหาญ 4/13  
3 42129 น.ส.อินทิรา ระลึกดี 4/13  
4 44692 น.ส.ปลายฟ้า สืบสันต์ 4/13  
5 44699 น.ส.อรพิมล เผือกแก้ว 4/13  
6 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 4/14  
7 44714 น.ส.ฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 4/14  
8 44739 น.ส.ดั่งฝัน จำปาดง 4/16  
9 41647 น.ส.ณัชฌา พิศวง 4/2  
10 41671 น.ส.สโรชา ผจญกล้า 4/2  
11 41628 นายวีระพล เอียกิจไพศาล 4/3  
12 41608 นายเจษฎากรณ์ จีนปาน 4/3  
13 41648 นายณิชกุล ศรีเมือง 4/3  
14 41816 น.ส.สไบทิพย์ สุขล้น 4/4  
15 41605 นายโฆสิต ชิลเลอร์ 4/4  
16 41660 น.ส.ปาณิสรา เจริญรัตน์ 4/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  11 คน