ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สังคมยุคใหม่ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุภาพร ลอยทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคาร6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43957 นายศรีวุฒิกร จันทร์แดง 4/4  
2 42758 นางสาวทรายวรินทร์ สมส่วน 5/10  
3 44818 นางสาวประสาทน์พร พลคชา 5/10  
4 44816 นางสาวนันทกานต์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 5/10  
5 44812 นายจิรพัฒน์ ภาวิรัมย์ 5/10  
6 42714 นายธนกฤต คันชั่งทอง 5/10  
7 42668 นายพัสกร ชูวา 5/10  
8 44785 นางสาวทิพวรรณ อุ่นใจดี 5/6  
9 44787 นายวัชรพล สติภา 5/6  
10 42749 นางสาวจุฑามาศ ทะกาเนนะ 5/6  
11 42757 นางสาวณิชาภัทร ลอยทอง 5/8  
12 42765 นางสาวปรารถนา สืบเทพ 5/8  
13 44799 นางสาวฐิติรัตน์ บัวหอม 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  8 คน