ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับวิทยาศาสตร์ 1 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางยอดขวัญ กิ่งมณี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42021 น.ส.ศศิวิมล วารีดำ 4/10  
2 44690 นายธีรเดช ใจเที่ยง 4/13  
3 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 4/14  
4 41996 น.ส.แตงอ่อน ทองสุข 4/15  
5 42028 น.ส.อริสรา วุฒิยา 4/15  
6 44624 น.ส.สุณิสา อุปถัมภ์ 4/6  
7 44613 น.ส.กิตติยา เชิดชาย 4/6  
8 44622 น.ส.แพรพลอย จันมณี 4/6  
9 44620 น.ส.พรวิไล สพสิงห์ 4/6  
10 44614 น.ส.ณัฐชา กลมเกลียว 4/6  
11 44617 น.ส.นฤมล สุทธิธรรม 4/6  
12 44615 น.ส.ณัฐณิชา เสาวคำ 4/6  
13 41912 น.ส.วาริศา ธุรานุช 4/7  
14 41887 น.ส.ชลยาดา ผลเจริญ 4/8  
15 41921 น.ส.สุดารัตน์ ตุ่มนวล 4/8  
16 42003 น.ส.ธีร์จุฑา ผ่องศรี 4/9  
17 41978 นายอัชฌา ศรีงาม 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  14 คน