ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลักขณา คุณมาศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41578 น.ส.ปุญญิศา เอี่ยมภูงา 4/1  
2 41568 น.ส.ณัฐกมล คุณมาศ 4/1  
3 41595 น.ส.ศุภาพิชญ์ ดวงดี 4/1  
4 41575 นายธิปก กิ่งมณี 4/1  
5 41572 นายธนวุฒิ ชูชื่นกลิ่น 4/1  
6 41583 น.ส.พิมพ์มาศ มุ่งเจริญพร 4/1  
7 41597 น.ส.อัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุล 4/1  
8 41576 นายปกป้อง ออเจษฎากุล 4/1  
9 41587 นายวรปรัชญ์ หวังวัชรกุล 4/1  
10 41580 นายพัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์ 4/1  
11 41566 นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ 4/1  
12 41615 นายนภัสดล แกล้วกล้า 4/1  
13 41582 น.ส.พิชามญชุ์ ศรีแก้ว 4/1  
14 41561 นายกฤตพจน์ ทับมะเริง 4/1  
15 41569 นายณัฐพงศ์ กลกิจสุวรรณ 4/1  
16 41573 นายธนะพัฒน์ บุญญะสิริสิทธิ์ 4/1  
17 41633 นายสุรศักดิ์ สันทาลุนัย 4/3  
18 41601 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 4/4  
19 41710 นายภัทระ ร่วมพัฒนา 4/4  
20 41624 นายพริษฐ์ สุรศร 4/4  
21 41630 นายสหรัถ สำเริง 4/4  
22 41581 นายพันธกานต์ ดอกเชื้อเอม 4/4  
23 41591 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองศรี 4/4  
24 44656 นายสิทธินนท์ สุขแสวง 4/9  
25 44648 นายทยุต สิงห์ชัย 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  6 คน