ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คุณนะทำ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางผ่องใส บัวหุ่ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 222
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45916 ด.ญ.ฉัตรประภา สิทธิมนตรี 1/11  
2 45925 ด.ญ.ธิดารัตน์ พูนผล 1/11  
3 45975 ด.ญ.ปุญยธิดา แซ่ตั้ง 1/12  
4 45819 ด.ญ.ศศิกานต์ เตาะกะโทก 1/8  
5 45119 เด็กชายมนตรี อาจหาญยิ่ง 2/7  
6 45098 เด็กชายจักรพงษ์ กุสสติ 2/8  
7 45110 เด็กชายธนธรณ์ บุญเสริม 2/8  
8 45108 เด็กชายตะวัน ยอดรัก 2/8  
9 45096 เด็กชายคริสต์มาส เหลือสุข 2/8  
10 45117 เด็กชายพีรพัฒน์ พวงอินทร์ 2/8  
11 44478 เด็กชายรัฐธีร์ ศิรจตุพัฒน์ 3/12  
12 44452 เด็กชายณัฐชัย ดีพร้อม 3/12  
13 44427 เด็กชายแปซิฟิก สายเมียศ 3/12  
14 44529 เด็กชายรัฐภาคย์ ปัญญาเอก 3/13  
15 44530 เด็กชายโรจน์ศักดิ์ นิ่มปรางค์ 3/13  
16 44474 เด็กชายภูมินทร์ พรหมบุตร 3/13  
17 44490 เด็กชายหนึ่งธันวา ประมงมุข 3/13  
18 44455 เด็กชายยศสรัล ยิ้มชื่น 3/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  4 คน