ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมไทยไร้ทุจริต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 632
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45246 เด็กชายศุภกิจ โฉมงาม 2/10  
2 45170 เด็กชายสุรพรรณ วงค์เหิม 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  0 คน