ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41904 นายภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ 4/10  
2 41869 น.ส.ศศิธร นามเวช 4/5  
3 41828 นายกฤษดา ปลื้มใจ 4/6  
4 41788 นายทักษิณ บูรณ์เจริญ 4/6  
5 41875 น.ส.สุชาดา ยิ่งได้ชม 4/7  
6 41930 น.ส.กรกนก เหิมหาญ 4/7  
7 41831 น.ส.กุลจิรา อนุไวยา 4/7  
8 41830 น.ส.กัญญารัตน์ อุ้มบุญ 4/7  
9 41964 นายรัฐวิทย์ สกุลธีรสิทธิ์ 4/7  
10 41866 น.ส.วิจิตรา บุตรงาม 4/9  
11 41886 นายชนม์ชนก พะนิรัมย์ 4/9  
12 41882 นายโกศล จันทร์กล้า 4/9  
13 41780 นายจักราวุธ เจริญ 4/9  
14 41972 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม 4/9  
15 41944 นายธวัชชัย หวังเจริญ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  6 คน