ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เหตุบ้านการณ์เมือง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกอบกุล ชำนาญหมอ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 514
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45786 ด.ญ.อมราพร อยู่รัมย์ 1/7  
2 45777 ด.ญ.ลักขณา แจ่มประโคน 1/7  
3 45820 ด.ญ.สกุลภรณ์ รินทร 1/8  
4 45033 เด็กชายพิสิฐพงศ์ สายคูณ 2/5  
5 45031 เด็กหญิงพรทิพย์ รัฐสมุทร 2/5  
6 45048 เด็กหญิงสุจิตรา ดัชถุยาวัตร 2/5  
7 45036 เด็กชายภูริศร์ โพธิ์คำ 2/5  
8 45041 เด็กหญิงวิรมณ ศรีแย้ม 2/5  
9 45051 เด็กหญิงณัฐรดา รู้จิตรรุจ 2/5  
10 45089 เด็กหญิงปรัชพร รู้จิตรรุจ 2/5  
11 45014 เด็กหญิงกัญชลิกา นิลแก้ว 2/5  
12 45115 เด็กชายบุญพิทักษ์ แถบทอง 2/8  
13 44074 เด็กชายนวพล หวลระลึก 3/3  
14 44157 เด็กชายผาติ ไหล่กลาง 3/5  
15 44134 เด็กชายกฤษณพล สุขดี 3/5  
16 44167 เด็กชายสรวิศ ทวีสุข 3/5  
17 44172 เด็กชายอติคุณ แว่นอินทร์ 3/5  
18 44164 เด็กชายศุภางค์วิสิษฎ์ สง่ามั่งคั่ง 3/5  
19 44163 เด็กหญิงวรรณภา พุทธานุ 3/5  
20 44170 เด็กชายสุภัทรชัย พรหมบุตร 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  10 คน