ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนภาพร พิศวง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41697 นายนทีธร จันทา 4/2  
2 41639 นายกฤษฏิ์ เฮ่ประโคน 4/2  
3 41642 นายเจนณรงค์ อาจยิ่ง 4/2  
4 41802 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ 4/2  
5 41626 นายภสุ อรุณยะเดช 4/2  
6 41640 นายกลวัชร เจริญชัยสงค์ 4/2  
7 41652 นายธนพงศ์ ศรีนาคา 4/4  
8 41646 นายณพงศ์ ประสมศรี 4/4  
9 41654 นายนนทวัฒน์ ช่างพินิจ 4/5  
10 44621 นายพูนอนันต์ เจนจบ 4/6  
11 41684 นายฌาน พันธเสน 4/6  
12 39694 นายสันติภาพ เหนียวบุบผา 6/1  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน