ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม A-Math ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนฤพนธ์ สายเสมา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 631
จำนวนที่เปิดรับ : 24
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45548 ด.ช.พีรพล สระแก้ว 1/1  
2 45530 ด.ช.ชลสิทธิ์ อภิลาศมงคล 1/1  
3 45540 ด.ช.ปภังกร ปุริทาสัง 1/1  
4 45551 ด.ช.ภูริภัทร พรหมแก้ว 1/1  
5 45557 ด.ช.สิทธิภาคย์ คำเขียว 1/1  
6 45536 ด.ช.ธีรดนย์ ขอร่ม 1/1  
7 45537 ด.ช.นฤชิต เชิงหอม 1/1  
8 45533 ด.ช.ณัฐนันท์ ทิวคู่ 1/1  
9 45884 ด.ช.ปกรณฺ์ ชาวนา 1/10  
10 45576 ด.ช.ปรมัตถ์ มูลสาร 1/2  
11 45570 ด.ช.ดำรงรัฐ คำใจ 1/2  
12 45592 ด.ช.ศุภกฤต อินทร์แป้น 1/2  
13 45659 ด.ช.ภานุกร ขันธสม 1/4  
14 45736 ด.ญ.พิมพิศา การะเกษ 1/6  
15 44901 เด็กหญิงยุวดี หงษ์ทอง 2/1  
16 44930 เด็กหญิงมนัสวี สุขยา 2/2  
17 44935 เด็กหญิงศุภสุดา คำภิรมย์ 2/2  
18 44939 เด็กหญิงอภิรดี ชูกล้า 2/2  
19 44971 เด็กชายวรพงศ์ ธีระวงศ์ 2/3  
20 44949 เด็กชายณัฐพล เกลี้ยงพร้อม 2/3  
21 44947 เด็กชายชัยวัฒน์ พงษ์วิเศษ 2/3  
22 44987 เด็กหญิงฐิติภัค วิริยะวิญญู 2/4  
23 45159 เด็กหญิงมนธินี ประสานสุข 2/7  
24 45172 เด็กหญิงอรปรียา ทองดาประดิษฐ์ 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  8 คน