ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม A-Math ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางไตรสรณ์ สาลี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 631
จำนวนที่เปิดรับ : 24
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43517 น.ส.สุกัญญา ผิวชา 4/4  
2 43454 น.ส.พิมลพรรณ สีผุย 4/4  
3 45450 น.ส.ดวงดาว ดวงศรี 4/6  
4 45449 น.ส.ชรดี บุญมาก 4/6  
5 44618 นางสาวปิ่นแก้ว ดีพูน 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  5 คน