ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อังกฤษครูอุษา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุษา สุขพูล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44252 เด็กหญิงเพียงแพร ประดับดี 3/6  
2 44245 เด็กหญิงประภัสสร ไหมทอง 3/7  
3 44259 เด็กหญิงรุ่งฟ้า ศุภรนนท์ 3/7  
4 44233 เด็กหญิงโชติกา จรประไพ 3/7  
5 44244 เด็กหญิงปภาวดี ทรงศรี 3/7  
6 44223 เด็กหญิงกฤษติญา นพพิบูลย์ 3/7  
7 44227 เด็กหญิงเกวลิน งามพร้อม 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  7 คน