ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ไม้ดอกไม้ประดับ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44385 ด.ช.พัชร บุญมา 1/10  
2 44361 ด.ญ.กัญญาพร หมั่นตลุง 1/10  
3 44539 ด.ญ.เกศินี พอกจันทร์ 1/14  
4 44580 ด.ญ.สุดารัตน์ สุนทรารักษ์ 1/14  
5 44540 ด.ญ.เกสรา แผ่นทอง 1/14  
6 44557 ด.ญ.ผกามาศ ชุมพลรักษ์ 1/14  
7 44564 ด.ญ.เพชรนิภา เติมงาม 1/14  
8 44579 ด.ญ.สิริอร เดชฉิมพลี 1/14  
9 44570 ด.ญ.เมษา เพ็งชวด 1/14  
10 44576 ด.ญ.ศิริพร อินทนิล 1/14  
11 44561 ด.ญ.พรรัมภา เจริญผล 1/14  
12 44566 ด.ญ.ภัทรสุดา จิตแสวง 1/14  
13 44550 ด.ญ.ณัฐณิชา พวงศรี 1/14  
14 44047 ด.ช.ศุภกิตติ์ บุราคร 1/2  
15 44220 ด.ญ.อภิชญา ชัยอินทร์ 1/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  13 คน