ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดสนุก 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายไกรลาส พรจินดาสกุล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42871 เด็กชายพงศา ไทยสูง 3/13  
2 42897 เด็กชายจิรพนธ์ แก้วกาญจน์ 3/14  
3 42901 เด็กหญิงชลธิชา จารัตน์ 3/14  
4 42902 เด็กชายชายแดน ทับทิม 3/14  
5 42903 เด็กชายเชิดพันธ์ แซ่โล้ว 3/14  
6 42908 เด็กชายทวินันท์ งาหอม 3/14  
7 42910 เด็กชายทัตพร บรรเลงเสนาะ 3/14  
8 42914 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเฉลิม 3/14  
9 42915 เด็กหญิงธัญลักษณ์ วุธฒา 3/14  
10 42918 เด็กชายปฐมพงค์ เทพวรัญญพร 3/14  
11 42924 เด็กชายพรชัย หวนหอม 3/14  
12 42932 เด็กชายวรปรัชญ์ ลาภจิตร 3/14  
13 42933 เด็กหญิงวรพรรณ บุญวัน 3/14  
14 42934 เด็กชายวรวิช อินทร์แปลง 3/14  
15 42938 เด็กชายสุกฤษฏิ์ พิณเจริญพันธุ์ 3/14  
16 42941 เด็กชายอภิสิทธิ์ เอี่ยมภูงา 3/14  
17 42410 เด็กชายเบญจพล ปัญญาดี 3/4  
18 42472 เด็กชายพิเชษฐ์ภูมิ วิชยวรกิจ 3/4  
19 42432 เด็กชายสุทธิราช มังกะโรทัย 3/4  
20 42423 เด็กชายวุฒิชัย โลไธสง 3/4  
21 42392 เด็กชายคมชาญ บุญเสริม 3/5  
22 42677 เด็กชายวิทวัส จุไร 3/8  
23 42648 เด็กชายเจริญทรัพย์ สมัครสมาาน 3/8  
24 42649 เด็กชายชาคริต เสาวยงค์ 3/8  
25 42662 เด็กชายปัณณทัต จันทร์ประดับ 3/8  
26 42668 เด็กชายพัสกร ชูวา 3/8  
27 42613 เด็กชายนันนรา ประกอบดี 3/8  
28 42655 เด็กชายธงชัย คงศรี 3/8  
29 42609 เด็กชายธัชธรรม อนุจรพันธ์ 3/8  
30 42639 เด็กชายอภิรัตน์ พ่อค้า 3/8  
31 42633 เด็กชายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์ 3/8  
32 42654 เด็กชายทัตพงษ์ จันทร์มณี 3/9  
33 42657 เด็กชายธีร์ธวัช สุวรรณพึง 3/9  
34 42678 เด็กชายวุฒิชัย ชมชื่น 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  31 คน
เพศหญิง =  3 คน