ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม GSP ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 627
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45566 ด.ช.ชาคริต ฮมแสน 1/2  
2 45590 ด.ช.วรลักษณ์ แสนกล้า 1/2  
3 45563 ด.ช.กำพล เชิงวิลาศ 1/2  
4 45039 เด็กชายวรพิชชา บุญยงค์ 2/5  
5 45020 เด็กชายชูเกียรติ หล่อทอง 2/5  
6 45017 เด็กชายโจเซฟ บอยน์ตัน 2/5  
7 43999 เด็กชายภูมิรพี เสริมศรี 3/1  
8 44070 เด็กชายธนะรัชต์ ทรงฉลาด 3/3  
9 44061 เด็กชายณัฐวัตร เงิดกระโทก 3/3  
10 44081 เด็กชายภูปางรินทร์ ศรีจันทร์เวียง 3/3  
11 44062 เด็กชายณัติพัฒน์ เรืองวงศ์วุฒิ 3/3  
12 44090 เด็กชายอภิวิชญ์ ทวีสาร 3/3  
13 44065 เด็กชายเตชภณ ศรีวิเศษ 3/3  
14 44075 เด็กชายปรรินทร์ แผ่นใหญ่ 3/3  
15 44063 เด็กชายณัทพงศ์ ซ่อนกลิ่น 3/3  
16 44069 เด็กชายธนบูรณ์ รุจางกูร 3/3  
17 44053 เด็กชายกิตติวินท์ เตชประทักษ์ 3/3  
18 44058 เด็กชายจิรเดช ศรีโนนยาง 3/3  
19 44056 เด็กชายคณิศร ชมชื่นสิริพัฒนะ 3/3  
20 44156 เด็กชายปิยพัฒน์ สมานจิตร์ 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน