ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม จิตสาธารณะ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 15
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 4/11  
2 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 4/11  
3 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 4/11  
4 41960 นายภูวมัย ดาศรี 4/12  
5 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 4/12  
6 42087 น.ส.จุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 4/12  
7 42038 นายคุณากร ศรีสวย 4/12  
8 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 4/12  
9 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 4/12  
10 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 4/12  
11 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 4/15  
12 41961 นายมงคล นันประโคน 4/15  
13 42117 น.ส.รุจิรา สกุลจันทร์ 4/16  
14 42007 นายประวิช ชำนาญเชื้อ 4/6  
15 41883 นายคุณากร สุขดี 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  2 คน