ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คนรักษ์ศิลป์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอมร พันชนะ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 45
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43918 เด็กหญิงดนยา ยอดอินทร์ 2/14  
2 42289 เด็กชายปโยธร ศรีปิยะบุตร 3/1  
3 42301 เด็กชายอชิตะ ธิติเชษฐ์ตระกูล 3/1  
4 42269 เด็กชายญาณวัฒน์ สมอ่อน 3/1  
5 42302 เด็กชายอชิรวัชร์ บุญเกษ 3/1  
6 42279 เด็กชายธนภัทร ฉายพึ่ง 3/1  
7 42727 เด็กชายพีระพงศ์ โสภา 3/10  
8 42719 เด็กชายนรวิชญ์ แก้วยศ 3/10  
9 42726 เด็กชายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 3/10  
10 42717 เด็กชายธีรภัทร สุปิงปรัส 3/10  
11 42806 เด็กชายฐิติพงษ์ แก้วดงใหญ่ 3/12  
12 42886 นางสาวสุพรรษา จงอุตส่าห์ 3/13  
13 42891 เด็กหญิงเอื้ออังกูร สุขแจ่ม 3/13  
14 42879 เด็กหญิงวริศรา ล้อประสิทธิ์ถาวร 3/13  
15 42843 เด็กหญิงกนกกาญจน์ เพ็งชวด 3/13  
16 42793 เด็กชายกมลภพ ทะเรรัมย์ 3/13  
17 42834 เด็กชายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 3/13  
18 42840 เด็กชายอัคนี เกตวิจิตร 3/13  
19 42844 เด็กหญิงกัญชนิดา เกรัมย์ 3/13  
20 42850 เด็กหญิงจุฑาพัชร อยู่ยิ่ง 3/13  
21 42855 เด็กชายเทพทัต จันทร์พวง 3/13  
22 42856 เด็กชายธนพัฒน์ อุไร 3/13  
23 42857 เด็กชายธนวัฒน์ ศิริ 3/13  
24 42859 เด็กชายธัชรินทร์ คณารัตน์ปทุม 3/13  
25 42861 เด็กชายนนทกานต์ มีสังเกตุ 3/13  
26 42873 เด็กชายพลวัต ครองสุข 3/13  
27 42888 เด็กชายอนันดา ศรีสุมทร 3/13  
28 42853 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุขแสวง 3/13  
29 42872 เด็กชายพลกานต์ พิศลืม 3/13  
30 42883 เด็กชายวิสุวัชชัย สอนสุข 3/13  
31 43132 เด็กชายชัยพัฒน์ เหมือนวาจา 3/13  
32 42498 เด็กชายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด 3/6  
33 42527 เด็กชายศตวรรษ บุญมี 3/6  
34 42511 เด็กชายปิยวัฒน์ วิรุณพันธ์ 3/6  
35 42636 เด็กหญิงสุทธิกานต์ บัวหอม 3/7  
36 42656 เด็กชายธนปกรณ์ วงศ์ฉลาด 3/9  
37 42778 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แก้วสุข 3/9  
38 42666 เด็กชายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์ 3/9  
39 42776 เด็กชายรัชพงศ์ ตรองอุดมสกุล 3/9  
40 42629 เด็กชายภานุพันธ์ แต้มสุด 3/9  
41 42691 เด็กชายอัครชัย สำโรงพล 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  32 คน
เพศหญิง =  9 คน