ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อานาปนสติ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
สถานที่เรียน : 213
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44408 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไขจันทร์ 3/10  
2 44426 เด็กหญิงปัณณพร สมคิด 3/10  
3 44420 เด็กหญิงนภัสสรา ปรุงเกียรติ 3/11  
4 44431 เด็กหญิงภคนันท์ พรมวงค์ 3/11  
5 44406 เด็กหญิงจุลลดา สังข์โกมล 3/11  
6 44435 เด็กชายมสพล ทองเอี่ยม 3/11  
7 44439 เด็กหญิงรุจีรัตน์ สร้อยจิตร 3/11  
8 44415 เด็กหญิงณัฐภัสสร ดวงไทย 3/11  
9 44447 เด็กหญิงอริสา ตั้งสุพัฒน์ภาคิน 3/11  
10 44462 เด็กชายปภิชญา นาครินทร์ 3/11  
11 44407 เด็กหญิงชไมพร พันธุ์ศิริ 3/11  
12 44445 เด็กหญิงสุรีพร จารัตน์ 3/11  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  10 คน