ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตครูธัญวรัตม์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45734 ด.ญ.พิมพ์ชนก ประถมปัทมะ 1/6  
2 44451 เด็กชายณัฐชนน เมาเสม 3/12  
3 44282 เด็กชายธนพัฒน์ บุญล้อม 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  1 คน