ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42811 เด็กหญิงธมกร นามสว่าง 3/11  
2 42836 เด็กหญิงสายธาร ทองล้ำ 3/11  
3 42798 เด็กหญิงกิตติมา ราชรัมย์ 3/11  
4 42801 เด็กหญิงเจนจิรา ไชยสุริยงค์ 3/11  
5 42774 เด็กหญิงมะลิ ฮาเวิร์ธ 3/11  
6 42744 เด็กชายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 3/11  
7 42852 เด็กชายณพัทร เกษอินทร์ 3/13  
8 42802 เด็กชายเฉลิมเกียรติ ชิณวงศ์ 3/13  
9 42862 เด็กชายนราวิชญ์ ทองลา 3/13  
10 42889 เด็กชายอรรถกมล แสงทอง 3/13  
11 42865 เด็กชายนิธิ เอี่ยมอุไร 3/13  
12 42874 เด็กชายพลางกูร พิมพ์เก่า 3/13  
13 42848 เด็กชายคฑาธร มีเสนา 3/13  
14 42467 เด็กหญิงพรกมล ไหมพรหม 3/5  
15 42683 เด็กหญิงศุภิสรา เผ่าพันธ์ 3/7  
16 42651 เด็กหญิงณิชากมล เสาสูง 3/7  
17 42617 เด็กชายปวริศร์ แสนสวาท 3/8  
18 42689 เด็กชายอภิวัฒน์ จิตเย็น 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  8 คน