ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สวนในภาชนะ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42724 เด็กหญิงพนา ฉ่ำโสฬส 3/10  
2 42721 เด็กชายนันทพล แจ้งสนาม 3/10  
3 42722 เด็กหญิงนิลลดา ดาศรี 3/10  
4 42702 เด็กหญิงชนนิกานต์ เสนาะเสียง 3/10  
5 42716 เด็กหญิงธนัญญา คำสัตย์ 3/10  
6 42705 เด็กหญิงฐิติพร เกษรนวล 3/10  
7 42720 เด็กหญิงนฤมล สุริยะ 3/10  
8 42782 เด็กหญิงศรุภา สิงห์หาร 3/11  
9 42667 เด็กชายพันธศาสตร์ สายยศ 3/12  
10 42743 เด็กชายกฤตภาส ธัญธิติโชต 3/12  
11 42752 เด็กชายชลชาติ ผลพูน 3/12  
12 42770 เด็กชายภานุวัฒน์ เจาลา 3/12  
13 43131 เด็กชายภูตะวัน สุขยานุดิษฐ 3/12  
14 42024 เด็กชายสงกรานต์ ผิวทน 3/12  
15 42483 เด็กชายศุภากร หมายมี 3/5  
16 42487 เด็กชายอัครเดช ศรีงาม 3/5  
17 42462 เด็กชายปฏิภาณ ชีพรม 3/5  
18 42449 เด็กชายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 3/5  
19 42454 เด็กชายธนัท ประทีปธนากร 3/5  
20 42442 เด็กชายจิรัฏฐ์ ดำบัว 3/5  
21 42456 เด็กชายธาดา หล่อกิติวงศ์ 3/5  
22 42568 เด็กชายนาวิน นวนิล 3/7  
23 42519 เด็กชายภูริชกานต์ คงนาค 3/7  
24 42566 เด็กชายนรินทร์ มาวาย 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  7 คน