ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 622
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43504 นายภาณุวัฒน์ งามกล้า 4/5  
2 43366 นายพลภูเกียรติ เกลี้ยงพร้อม 4/5  
3 43362 นายธีณชภัท ผกานนท์ 4/5  
4 45438 นายกิตติพิชญ์ มุลเมืองเสน 4/5  
5 42666 นายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์ 5/7  
6 44788 นายโกเมศ วรรณารักษ์ 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  0 คน