ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Plern English ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสิทธิมนต์ กลีบแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42841 เด็กหญิงอัญธิการ์ เมินดี 3/12  
2 42842 เด็กหญิงอารียา ทองทา 3/12  
3 42839 เด็กชายอรรณพ เกษรบัว 3/12  
4 42816 เด็กชายปราโมทย์ อินทนิล 3/12  
5 42799 เด็กชายจักพรรดิ เสมอภาค 3/12  
6 42813 เด็กชายธีรภพ กลิ่นสกุล 3/12  
7 42819 เด็กชายปิยวัฒน์ ทะเรรัมย์ 3/12  
8 42824 เด็กชายภัทรพล สุดเสงี่ยม 3/12  
9 42825 เด็กชายภีมพล มีเกิด 3/12  
10 42832 เด็กชายศิวชัช แจ่มใส 3/12  
11 42794 เด็กชายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 3/12  
12 42835 เด็กชายสวัสดิ์พงศ์ โกศล 3/12  
13 42499 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองหล่อ 3/5  
14 42547 เด็กหญิงจารุวรรณ แร้วกระโทก 3/5  
15 42588 เด็กชายสุริยนต์ บุญเลิศ 3/5  
16 42461 เด็กหญิงนัทฐมน คงทน 3/5  
17 42485 เด็กหญิงสุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 3/5  
18 42555 เด็กหญิงเต็มตรอง สายพญาศรี 3/5  
19 42502 เด็กชายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิ่ม 3/6  
20 42490 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภา 3/6  
21 42625 เด็กหญิงพิยดา สมัครสมาน 3/6  
22 42489 เด็กหญิงกนกธร สวนงาม 3/6  
23 42635 เด็กหญิงสาริน นนทภา 3/6  
24 42508 เด็กหญิงนิยตา วาปีเก่า 3/6  
25 42614 เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงเนตร 3/6  
26 42514 เด็กหญิงพรหมรัตน์ บุพศิริ 3/6  
27 42569 เด็กหญิงปฏิพร หมู่ดี 3/6  
28 42500 เด็กชายชานนท์ ชุ่มนาเสียว 3/6  
29 42589 เด็กหญิงอัญชลี สารสุข 3/6  
30 42622 เด็กชายพชรพงศ์ สังข์เงิน 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  16 คน