ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เวทคณิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45085 เด็กชายสิรวิชญ์ นิแพง 2/6  
2 45076 เด็กชายพงศ์ภรณ์ เสาวดาน 2/6  
3 45084 เด็กชายวัชรศักดิ์ วสุวัชร์ 2/6  
4 45090 เด็กชายอรรฆพร ขอจงดี 2/6  
5 44284 เด็กหญิงธัญพิชชา กระแสเทพ 3/7  
6 44303 เด็กหญิงสิริมา เจนขบวน 3/7  
7 44268 เด็กหญิงกมลลักษณ์ พริกจำรูญ 3/7  
8 44269 เด็กหญิงกัญญณัช ทองอุดม 3/7  
9 44294 เด็กหญิงวัชรี อุดมทวี 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  5 คน