ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม กองลูกเสือกองเกียตริยศ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายชัยพร สืบนุการณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 45
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43762 เด็กชายสรวิศ นิตรลาภ 2/10  
2 43753 เด็กชายวงศธร อยู่ครบ 2/10  
3 43765 เด็กชายอภินันท์ จันทเขต 2/10  
4 43854 เด็กหญิงวิลาสีนี บัวสาย 2/12  
5 43833 เด็กหญิงธันยพร ศรีพรหม 2/12  
6 43900 เด็กชายรพีพงศ์ ศรีสม 2/13  
7 43526 เด็กชายกันตพงษ์ พะนอนเขต 2/6  
8 43573 เด็กชายกมล เสาชัย 2/7  
9 43579 เด็กชายจักรภัทร ชินวงศากุล 2/7  
10 42734 เด็กชายวรวิชญ์ วิเศษไธสง 3/10  
11 42812 เด็กชายธราเทพ ทองกลาง 3/12  
12 42797 เด็กชายกัณณพงศ์ พวงสด 3/12  
13 42561 เด็กชายธนายุต จงสุขกายใจ 3/7  
14 42578 เด็กชายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช 3/7  
15 42572 เด็กชายพรชัย ทาเงิน 3/7  
16 42583 เด็กชายวศิน ประทุมศิริ 3/7  
17 42601 เด็กชายณัฐพงศ์ บุญทวี 3/8  
18 42620 เด็กชายปัณณทัต กุศลส่ง 3/8  
19 42640 เด็กชายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 3/8  
20 42576 เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม 3/8  
21 42600 เด็กชายณฐนนท์ ถือคุณ 3/8  
22 42586 เด็กชายสันติภาพ พัฒนศิริวงศ์ 3/8  
23 42673 เด็กชายภูวนา หวลระลึก 3/8  
24 42653 เด็กชายทัตพงศ์ กะการดี 3/9  
25 42595 เด็กชายชัชพล มงคลนนท์ 3/9  
26 42623 เด็กชายพศิน ศิรพัชรางกูร 3/9  
27 42645 เด็กชายคิมหันต์ วัฒนธรรม 3/9  
28 42706 เด็กชายณรงค์เกียรติ บูรณะ 3/9  
29 42605 เด็กชายทัพพ์เทพ กิ่งมณี 3/9  
30 41571 นายธนวัฒน์ ปิยไพร 4/1  
31 41708 น.ส.พิมพ์ผกา ทวีอินทร์ 4/14  
32 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 4/16  
33 41809 นายฤทธา ทองนำ 4/7  
34 40822 นายธนวรรธณ์ จันทเขต 5/15  
35 40158 นายอภิรักษ์ ศรีธีรประเสริฐ 6/12  
36 43092 นายปริญญา รัตนาวิวัฒน์ 6/12  
37 39980 นายธีรภัทร ประพันธ์ 6/12  
38 40127 นายธนภูมิ เจริญศิริ 6/12  
39 43048 นายสุเทพ สายน้อย 6/12  
40 39937 นายธนภัทร สะแกทอง 6/12  
41 39712 นายฉัตรมงคล แย้มงาม 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  38 คน
เพศหญิง =  3 คน