ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตในชีวิตจริง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรติมา ธงงาม จิตรแม้น
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 223
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45664 ด.ช.อภิวัฒนา เหลือล้น 1/4  
2 45700 ด.ญ.รัชฎาวัลย์ นิลดำ 1/5  
3 44892 เด็กชายปุณณวิทย์ ศรีพรหมทอง 2/1  
4 45262 เด็กชายฐานัตถ์ ด้วงมุขพะเนา 2/12  
5 45021 เด็กชายฐิติพงศ์ สอนภู่ 2/5  
6 45027 เด็กชายธีรเทพ ศรีเครือดำ 2/5  
7 45042 เด็กหญิงศศิกานต์ เสาแก้ว 2/5  
8 45049 เด็กหญิงแสงรวี เนตรวงศ์ 2/5  
9 45045 เด็กหญิงษุภากร บุญสุข 2/5  
10 45022 เด็กหญิงณัฏฐชา อินทร์สอน 2/5  
11 45018 เด็กชายชนม์ชนัทร์ ไชยยา 2/6  
12 44567 เด็กชายภานุวัฒน์ พิลาเดช 3/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  5 คน